6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

6 aydan kısa süre daire başkanlığı yapan şube müdürlüğüne atanabilir mi?

Sayıştay 6. Dairesi, 6 aydan kısa süreli daire başkanlığı yapan personelin şube müdürlüğüne atanması sebebiyle ilgiliye atandığı kadronun karşılığında ödenen ücretlerin kamu zararı olduğu yönünde karar verdi.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016
Dairesi 6
Karar No 834
İlam No 252
Tutanak Tarihi 23.11.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Şube Müdürlüğüne Şartları Taşımamasına Rağmen Atama Yapılması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

.... Büyükşehir Belediyesinde atama için gereken şartları taşımayan ....’ın Toplu Konut ve Gecekondu Şube Müdürlüğüne “Şube Müdürü” olarak atandığı ve kendisine bu kadronun karşılığı olan ücretin ödendiği görülmüştür.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5’inci maddesinde, yönetim hizmetleri grubunda yer alan ve görevde yükselmeye tabi olan kadrolar; “1) Müdür, şube müdürü, 2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, 3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.” şeklinde sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (c ) bendinde, “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, (Değişik ibare: RG-7/5/2014-28993) “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” (Mülga ibare: RG-7/5/2014-28993) (…) hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, Yönetmelik hükümlerine göre, daire başkanlığı gibi 5’inci maddede sayılmayan ve Yönetmelik kapsamı dışında kalan üst yönetim görevlerinden, müdürlük veya şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız atanabilmek için en az altı ay çalışmış olmak gerektiği açıktır.

Belediyede tekniker olarak çalışan ....’ın 29.08.2014 tarihinde .... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (….) Daire Başkanı olarak atandığı ve buradan da 01.10.2014 tarihli Başkanlık oluru ile .... Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Toplu Konut ve Gecekondu Şube Müdürlüğünde “Şube Müdürü” kadrosuna atamasının yapıldığı görülmüştür.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Daire Başkanlığı bahsi geçen Yönetmelik kapsamı dışında bulunan bir üst görev olduğundan, ....’ın ….Daire Başkanlığı kadrosunda en az altı ay süreyle çalıştıktan sonra Belediye bünyesindeki şube müdürlüğü kadrosuna atamasının yapılması gerekirken bu süre dolmadan şube müdürü olarak atanarak kendisine bu kadronun karşılığı olan ücretin ödenmesi sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, kamu zararı tutarı …. TL faiziyle birlikte …. tarih ve …. nolu, …. tarih ve …. nolu makbuzlarla tahsil edildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE