Yeni Atanılan Kadronun Maaşı Ne Zaman Ödenir ?

Yeni Atanılan Kadronun Maaşı Ne Zaman Ödenir ?

Yeni Atanılan Kadronun Maaşı Ne Zaman Ödenir ?

Yeni Atanılan Kadronun Maaşı Ne Zaman Ödenir ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca çalışan memurlar görevde yükselme sınavı ile veya çeşitli sınavlar ile bulunmuş oldukları kadrolardan daha üst kadrolara atanmaktadırlar.Bu şekilde ataması yapılan memurların atamaları önceki kadrolarından maaşlarını aldıktan sonra yapıldığında yeni görevine başlayan memur atanmış olduğu görev nedeniyle yeni kadronun maaşını ne zaman alacağı konusunda tereddütler yaşamaktadır.Yaşanan tereddütlerin başlıca sebebi ise örneğin memur olarak görev yapmakta iken ayın 20 sinde müdür yardımcısı kadrosuna atanan kişi diğer ayın 15 ine kadar müdür yardımcısı olarak görev yaptığında yapmış olduğu görevin haklarından faydalanmak istemesinden kaynaklanmaktadır.Bu şekilde yapılan atamalarda memurun atanmış olduğu kadronun maaşını alıp alamayacağı hususunda iki durum söz konusudur.Bunlardan birincisinde memur yeni atanmış olduğu kadronun maaşını takip eden aybaşından itibaren almakta diğer durumda ise atanmış olduğu tarihten itibaren atanmış olduğu kadronun maaşına hak kazanmaktadır.Burada bu ayrıma sebep olan durum ise memurun atamasının 68 B kapsamında yapılıp yapılmadığına bağlı olmaktadır.

Bilindiği üzere 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla açıklamaların yapıldığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin (Seri No: 160) E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar bölümünün 11 inci maddesinin (c) bendinde;

"Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,

Ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer haklan atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi," hükmü bulunmaktadır.

Mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere 68 B atamalarında maaş ödenmesi açısından farklı bir uygulama öngörülmüştür.

İlgili hükme göre örneğin  memurken sınavla müfettiş yardımcılığına atanan bir kişinin durumunu değerlendirdiğimizde;

İlgili memur çalışmış olduğu kurumdan ayın 20 sinde ilişiğini keserek ayrılmış olsa daha sonrada müfettiş yardımcılığına ayın 1 inde başlasa takip eden ayın 15 ine kadar geçecek sürede yeni atanmış olduğu müfettiş yardımcılığı kadrosu ile memur kadrosu arasında oluşan zam ve tazminat farkını alamayacak, ayın 15 inde yeni atandığı kadronun maaşını alabilecektir.

Ancak ilgili memur yeni görevine   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesine göre atanmış (Atanma Şartlarını taşımak kaydıyla) ise yeni atanmış olduğu kadronun maaşı ile önceki kadrosunun maaşı arasındaki farkı göreve başladığı günden itibaren alabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 08:21
YORUM EKLE