Yargı kararı ile göreve dönenler dava açmadan maaşlarını alabilir mi?

çeşitli nedenlere görevden atılan ve mahkeme kararı ile tekrardan göreve iade edilen kamu görevlilerin kararda geçmişe yönelik maaş ödemesi hükmü

Yargı kararı ile göreve dönenler dava açmadan maaşlarını alabilir mi?

çeşitli nedenlere görevden atılan ve mahkeme kararı ile tekrardan göreve iade edilen kamu görevlilerin kararda geçmişe yönelik maaş ödemesi hükmü olmasa bile maaşları alabilecekleri hakkında karar ve görüş

Yargı kararı ile göreve dönenler dava açmadan maaşlarını alabilir mi?

Yargı kararı ile göreve dönenler dava açmadan maaşlarını alabilir mi?

çeşitli nedenlere görevden atılan ve mahkeme kararı ile tekrardan göreve iade edilen kamu görevlilerin kararda geçmişe yönelik maaş ödemesi hükmü olmasa bile maaşları alabilecekleri hakkında karar  ve görüş 

HAKLARINDA UYGULANAN GÖREVE SON VERME, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA YA DA BENZERİ İŞLEMLERİN YARGISAL KARARLA İPTALİ ÜZERİNE GÖREVE DÖNDÜRÜLENLE RE, DAVA DİLEKÇELERİNDE BİR İSTEMDE BULUNUP BULUNMADIKLARINA BAKILMAK- SIZIN, MADDİ HAKLARININ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.  

Dairesi  BİRİNCİ DAİRE  Karar Yılı  1982   Karar No 130   Esas Yılı 1982   Esas No   112   Karar Tarihi        07/06/1982

T.C. Anayasasının 132. ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddeleri hükümlerine göre, idare, bir idari işlemin iptaline iliş kin yargı kararına uymaya ve bu kararın amaç ve kapsamı doğrultusunda işlem tesis etmeye ya da eylemde bulunmaya zorunludur.  Bu zorunluluğun, duraksama konusu yönünden idareye hangi yükümlülükleri getirdiğini saptayabilmek için iptal kararlarının sonuçlarının belirlenmesi gerekli bulunmaktadır.  İdari işlemin yargısal bir kararla iptali halinde, bu iptal kararlarının işlemin yapılması sırasında unsurlarında bulunan sakatlıkları saptadığı, işlemi yapıldığı andan başlayarak ortadan kaldırdığı bu özelliği nedeniyle geriye yürüyen sonuçlar doğurduğu, başka bir anlatımla, işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki durumun geçerliğini sağladığı idare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.  Yukarıda anılan Anayasa, Yasa hükümleri ve idare hukuku ilkesi karşısında, idare, iptal kararının amaç ve kapsamına göre yeni bir işlem yada işlemler yapmak, iptal edilen işlemden doğan sonuçları ortadan kaldırmak, işlemin hiç yapılmamış sayılması ilkesi gereği olarak, önceki hukuki durumun geçerliğini sağlamak görevi ile yükümlüdür. İptal kararının bu sonuçları doğurduğu gözönüne alındığında, haklarında göreve son verme, görevinden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemler yapılan kamu görevlilerinin, yargısal yoldan bu işlemlerin iptalini sağlamaları halinde, idarenin, bu kararlara uygun işlem tesis etmesi ve işlemin doğurduğu hukuki ve fiili bütün sonuçları ortadan kaldırmak için memurun iptal edilen işlem ile sıkı ilişkisi bulunan bütün maddi haklarını, o görev yapılmış gibi ve başkaca bir hükme gerek olmaksızın kendiliğinden ödemesi gerekli bulunmaktadır. İptal kararı üzerine memurun, görevine iadesi ile yetinip, memuriyet görevinin fiilen yapılmadığı süreye ilişkin maddi haklarını ödememek, iptal kararı ile ortadan kaldırılmış bir işlemin sonuçlarını geçerli bırakmak anlamına gelir ki, bunun yukarda açıklanan idare hukuku ilkesiyle bağdaşmayacağı açıktır.  Bu durumda, haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargısal kararla iptali üzerine göreve döndürülenlere, dava dilekçelerinde bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği mütalaa kılındı.  İDARI İŞLER KURULUNDAN GEÇMEMİŞTİR. (DAN-DER, SAYI:46-47) RD/SE

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 81)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : KY-10-115567-76/17-1/4785 Ankara

Konu : Yargı Organlarından îptal Kararı

25.2.1983 Alan Personelin Aylık ve Diğer Özlük Hakları Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

Seri No : 81 Çeşitli kuruluşlardan Bakanlığımıza gönderilen yazılardan, Kurumlarınca meslekten ihraç edilen, müstafi sayılan ya da haklarında benzeri işlemler yapılan memurlardan idari yargı yoluna başvurarak bu idari işlemler hakkında iptal karan alanlara, görevden uzak kaldıkları süre için bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda duraksamaya düşüldüğü anlaşılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (A) bendinde, "Aylık bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, ifade eder." denilmek suretiyle aylığın, memurlara hizmetlerinin karşılığında bir kadroya dayanılarak ödeneceği öngörülmüş bulunmaktadır. Öte yandan anılan hükme dayanılarak çeşitli kurumlara yazılan yazılarımızda; Kurumlarınca meslekten ihraç edilen, müstafi sayılan ya da haklarında benzeri işlemler yapılan personelce bu işlemlerin iptali için idari yargıya gidilmiş, fakat dava dilekçelerinde aylık ve özlük haklarına ait bir istemde bulunulmamış ve tazmin hüküm olunmamış ise fiilen görev yapılmayan süreye ilişkin olarak bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır. Ancak, bu konu ile ilgili olarak Danıştay Birinci Dairesinin Esas No: 1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararında ise; haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine göreve döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, gerek ihtilafların kısa zamanda çözümlenmesi gerekse kurumların boş yere yargı giderlerini ödememeleri bakımından uygulamanın Danıştay Birinci Dairesinin anılan karan doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bilgileri ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesini arz ve rica ederim. Maliye Bakanı A. Biltekin Özdemir Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Malt Kontrol Genel Müdürlüğü  

Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-76 / 17-1 / 4785 /22783 Ankara Konu: Yargı Organlarından Yürütmeyi 22.9.1983 Durdurma Kararı Alanların Aylık ve Diğer özlük Haklan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği Seri No : 81'e Ek Yargı Organlarından "îptal Kararı" alan personelin aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin olarak Bakanlığımızca yayınlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; (Seri No: 81) hakkında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine göreve döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiş, ancak Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" kararı alanlarla ilgili olarak herhangi bir açıklamaya yer verilmemişti. Bu nedenle, konu ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlardan Bakanlığımıza gelen yazılarda, Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" karan alanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı konusunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir. Konu ile ilgili olarak Danıştay Birinci Dairesinin 21.6.1983 gün ve Esas No: 1983/116, Karar No: 1983/144 sayılı îstişari Kararında; haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulması üzerine, görevine döndürülen memurlara fiilen görev yapmadıkları döneme ait aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu itibarla, Yargı Organlarından "Yürütmeyi Durdurma" kararı alanlara da anılan Genelgemiz esasları çerçevesinde iptal karan alanlar gibi işlem yapılması gerekmektedir. Bilgileri ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesini arz ve rica ederim. Maliye Bakanı A.  Ertuğrul Kumcuoğlu Müsteşar 

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 09:49
YORUM EKLE