Yan Ödeme Kararnamesinde Yer Almayan Kadroya Zam ve Tazminat Ödenir mi?

karşılaştırma yapılmak suretiyle başka bir kadro görev unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı

Yan Ödeme Kararnamesinde Yer Almayan Kadroya Zam ve Tazminat Ödenir mi?

karşılaştırma yapılmak suretiyle başka bir kadro görev unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Yan Ödeme Kararnamesinde Yer Almayan Kadroya Zam ve Tazminat Ödenir mi?

Yan Ödeme Kararnamesinde Yer Almayan Kadroya Zam ve Tazminat Ödenir mi?

Yan ödeme kararnamesinde (2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında) hangi işi yapanlara ne miktarda zam ve tazminat ödeneceği görev unvanları belirtilmek suretiyle açıkça sayıldığından, kadro görev unvanı anılan Bakanlar Kurulu kararında yer almayan davacının, karşılaştırma yapılmak suretiyle başka bir kadro görev unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılmasında hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onbirinci Daire

Esas No: 2015/541 Karar No: 2016/2329

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili                           : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti: Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 14.05.2012 tarihli ve E:2012/100; K:2012/721 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, aleyhe olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti              :   Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : ...

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının temyiz edilen kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 günlü, K:2014/17 sayılı kararı uyarınca Dairemize gönderilen dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru olarak görev yapan davacının, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan (I) sayılı Cetveldeki iş güçlüğü, temininde güçlük zammı ile (II) sayılı Cetveldeki özel hizmet tazminatı ve (III) sayılı Cetveldeki 20 puan denetim tazminatından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10.05.2010 tarih ve 2010/19 sayılı işlem ile 05.07.2010 tarihli, 2010/23 sayılı davalı İdare Genelgesinin iptali ve yoksun kalınan zam ve tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; sosyal güvenlik kontrol memurlarının, Kurumun il düzeyindeki yetkili denetim elemanı olması nedeniyle Bağ-Kur Denetmenleri için öngörülen tutar üzerinden 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (I) sayılı cetveldeki iş güçlüğü, temininde güçlük zammı; (II) sayılı cetveldeki özel hizmet tazminatı ve (III) sayılı cetveldeki denetim tazminatından yararlandırılmasının eşitlik ve hakkaniyet ilkesinin gereği olduğundan bahisle tesis edilen 10.05.2010 tarih ve 2010/19 sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile tazminat istemine yönelik olarak davanın kabulüne, 05.07.2010 tarih ve 2010/23 sayılı Genelge yönünden ise, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Davalı İdare tarafından, İdare Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptali ile tazminat istemine yönelik olarak davanın kabulüne ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 128. maddesinin 2. fıkrasında, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüş; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146. maddesinin 2. fıkrasında ise, memurlara, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı kurala bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zam ve Tazminadar" başlıklı 152. maddesinde ise, hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda, hangi usul ve esaslara göre iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatı ödeneceğinin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği kuralına yer verilmiştir.

Anılan yetkiye istinaden 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen ve 05.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı Cetvellerde, gerek hizmet sınıfları açısından gerekse kadro ve unvan itibariyle personele ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve özel hizmet tazminatı, (III) sayılı Cetvelde ise belirlenen kadro ve unvanlara denetim tazminatı ödeneceği kabul edilmiştir, olup, 12.01.2010 tarih ve 27460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde ise, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2010 yılında da devam olunacağı kuralı yer almıştır.

Anılan Kararın eki (I) sayılı Cetvelde denetim elemanlarıyla ilgili kısımda; (uyuşmazlık tarihinde yürürlükte olan) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Bağ-Kur Denetmenlerinden, bölge ve il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup, - Kadro derecesi (1-4) olanlara 1350, - Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1050, - Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara 600 puan Temininde Güçlük Zammı verileceği, bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50’si oranında İş Güçlüğü Zammının ayrıca ödeneceği, (II) sayılı Cetvelde Bağ- Kur Denetmenlerinden, - (1-2) derecelerden aylık alanlara 120, - Diğer derecelerden aylık alanlara 115 puan üzerinden Özel Hizmet Tazminatı ödeneceği, (III) sayılı Cetvelde de Bağ-Kur Denetmenlerine 20 puan Denetim Tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler kapsamında; memurların ve diğer kamu görevlilerine ödenecek aylık ve ödeneklerin kanunla düzenleneceği, hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda hangi usul ve esaslara göre zam ve tazminat ödeneceği konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, buna uygun olarak belirlenen 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, gerek hizmet sınıfları açısından, gerekse kadro ve unvan itibariyle personele ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı, özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı verileceğinin isim isim sayılmak suretiyle belirtildiği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; sosyal güvenlik kontrol memuru olarak görev yapan davacının, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan (I) sayılı Cetveldeki iş güçlüğü, temininde güçlük zammı; (II) sayılı Cetveldeki özel hizmet tazminatı ve (III) sayılı Cetveldeki 20 puan denetim tazminatından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan zam ve tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, hangi işi yapanlara ne miktarda zam ve tazminat ödeneceğinin görev unvanları belirtilmek suretiyle açıkça sayılmış olması karşısında, sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosunda görev yapan davacının, iki görev arasında karşılaştırma yapılmak suretiyle Bağ-Kur Denetmenleri için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması olanağı bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali ve yoksun kalman zam ve tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; 30.09.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişildik Yapılmasına Dair Karar" ile, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (I) sayılı cetvelin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü'nün Dip Not 2. sırasında yer alan "Bağ- Kur Denetmenleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının temyiz edilen iptal ve kabule ilişkin kısmının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 08:43
YORUM EKLE