Vekil öğretmenlikte geçen süreler kazanılmış hak aylığında sayılır mı

vekil öğretmen olarak çalışanların devlet memuru olarak atanması durumunda vekil öğretmenlikte geçen süreler memuriyette kazanılmış hak aylığında

Vekil öğretmenlikte geçen süreler kazanılmış hak aylığında sayılır mı

vekil öğretmen olarak çalışanların devlet memuru olarak atanması durumunda vekil öğretmenlikte geçen süreler memuriyette kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı

Vekil öğretmenlikte geçen süreler kazanılmış hak aylığında sayılır mı

Vekil öğretmenlikte geçen süreler kazanılmış hak aylığında sayılır mı 

vekil öğretmen olarak çalışanların devlet memuru olarak atanması durumunda vekil öğretmenlikte geçen süreler memuriyette kazanılmış hak aylığında dikkate alınır mı 

NOT: Vekil öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

 Sayı: E-53773008-622.02-7257765                   01/09/2023

Konu: Vekil Öğretmenlikte Geçen Hizmet Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi ………………..

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA   İlgi: 09.08.2023 tarihli ve 16727368-929-10460 sayılı yazı.  Başkanlığınızda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli tekniker olarak çalışmakta iken 7433 sayılı Kanunla Devlet memuriyetine geçirilen personelin daha önce vekil öğretmenlikte geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında sayılıp sayılmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinin birinci fıkrasında, "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hüküm ile teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerin bu sürelerinin 3/4'ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir. Bu şekilde intibak yapılabilmesi için ilgililerin teknik hizmetler sınıfında bulunmaları, kurumlarına müracaat etmeleri ve sosyal güvenlik kurumlarından alacakları belge ile durumlarını kanıtlamaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 28 inci maddesinde, “İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1/11/2012 tarihinde yayınladığı “Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru” ile e-bildirge sisteminde değişiklik yapıldığını ve aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklendiğini kamuoyuna duyurmuş ve uygulama başlamıştır. Uygulama bir ileri noktaya taşınarak 6278 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü eklenmiştir. Bakanlığımızca muhtelif tarihlerde verilen görüşlerde özetle;

-  İdarelerin özel sektör hizmetlerini değerlendirirken kanıtlayıcı her türlü belgeyi isteyebileceği,  - Meslek kodu uygulamasının başladığı tarihten öncesine ilişkin varsa hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumundan alınacak prim ödeme belgeleri ile birlikte işverenden alınacak belgenin de talep edilmesinin gerektiği, - İlgili mevzuatına göre odalara veya meslek örgütlerine kayıt yaptırması gerekenlerin bu kayıtları olmadığı sürece mesleklerini kanunun öngördüğü şekilde ifa etmiş sayılamayacağı,

- İhale mevzuatına tabi olarak istihdam edilen ve ihale dokümanlarında "büro personeli / büro personeli vb." olarak istihdamı öngörülenlerin farklı işlerde çalıştırılsa bile "büro görevlisi / büro personeli vb." olarak düşünülmesi gerektiği, - Tüm bu işlemlerin yapılırken beyanın esas alınamayacağı ve mutlaka belgelendirilmesi gerektiği, Belirtilmiştir. Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişi olarak tanımlanmakta olup ilgilinin bu hizmetinin teknikerlik mesleği ile ilgili olmadığı değerlendirilmektedir.  Bu itibarla, ilgili personelin vekil öğretmenlikte geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında  sayılamayacağı mütalaa edilmektedir. Bilgilerini rica ederim.                      …………..              Bakan a.                      

Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023, 09:03
YORUM EKLE