Vekalette asilde aranan şartları taşımak ne demektir?

vekaleten yapılan atamalarda vekalet aylığı alabilmek için asilde aranan şartları taşımak hakkında danıştay kararları

Vekalette asilde aranan şartları taşımak ne demektir?

vekaleten yapılan atamalarda vekalet aylığı alabilmek için asilde aranan şartları taşımak hakkında danıştay kararları

Vekalette asilde aranan şartları taşımak ne demektir?

Vekalette asilde aranan şartları taşımak ne demektir?

Vekaleten bir kadroya atanan memura belli şartlar altında vekaleten atanmış olduğu kadroya ait özlük hakları ve vekalet aylığı ödemesi yapılmaktır. kadro ya da göreve vekâleten ataması yapılacak olan kişinin, söz konusu kadro ya da görevde bulunan asilin taşıdığı tüm koşulları sağlıyor olması gerekir. Vekâleten atanacak kişi, öncelikli olarak 657 sayılı Kanunda bulunan genel şartları taşımalı; ayrıca, vekâlet edilecek kadro ya da görevle ilgili, mevzuatta bulunan özel şartlara da sahip olmalıdır. İçtihatlar da, asilde bulunması icap eden koşulların, vekilde de bulunmasının icap ettiğini vurgulamaktadır

konuya ilişkin yargı kararlarında bu konuda kararlar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesinin, 24.06.2008 tarihli, E. 2006/3642, K. 2008/3954 sayılı kararı. “... ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu hükmü yer almıştır...”;

Danıştay 2. Dairesinin, 27.01.2009 tarihli, E. 2008/2193, K. 2009/274 sayılı kararı. “... bu hükümler karşısında, asilde aranan şartları taşımayan bir kişinin vekil olarak atanamayacağı ve kendisine vekâlet aylığı ödenemeyeceği, öte yandan...”, “... buna göre, asilde aranılan şartları taşımayan davacıya vekâlet onayı verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu nedenle davacıya vekâlet aylığı adı altında bir ücret ödenmesi mümkün olmamakla birlikte...”, “... vekâlet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu...”, “... Danıştay’ın istikrar kazanmış bulunan kararlarına göre, personel rejiminde tedviren görevlendirmenin hukuki bir dayanağı olmayıp bir görevin o kadroya atama veya asilde aranan şartlara sahip vekil marifetiyle gördürülmesi gerekmektedir...”, “... bir göreve vekâleten atanan kişiye vekâlet ettiği göreve ilişkin vekâlet aylığı, yan ödeme ve tazminatın ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşıması gerekmektedir...”.

YORUM EKLE