Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Vekaleten Görev Yapanlara Görev Tazminatı Ödenir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar bazı durumlarda makam ve görev tazminatı alan il müdürlüğü,daire başkanlığı ve üstü görevlere vekaleten görevlendirilmektedirler.Yapılan bu görevlendirmeler neticesinde vekaleten görevlendirilen kişi asilde aranan şartları taşımak ve yapılan görevlendirmede 657 sayılı kanunun vekalete ilişkin maddelerine yer verilmek suretiyle görev yapmış olduğu kadroya ilişkin olarak vekalet aylığı ve fark varsa zam ve tazminat farklarını alabilmektedir.Ancak kamu kurumlarınca en fazla yapılan yanlışlardan birisi makam ve görev tazminatı alan kadrolara vekalet edilmesi durumunda vekalet eden kişilere makam ve görev tazminatı ödemelerinde ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği üzere hangi makam ve görevlerde bulunanlara hangi oranda görev tazminatı ödeneceği  “Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İlgili kararının uygulama başlıklı 3. maddesinde " 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.” denmektedir. İlgili madde de bahsedilen karar temsil tazminatı ödenmesine ilişkin karar olup ilgili kararın 3. maddesinde ise “Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminat ödenmez.” denmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere görev tazminatı ödenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararının atıfta bulunduğu temsil tazminatı ödenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararında tedviren görevlendirme ve vekaleten görevlendirmede  temsil tazminatı ödenmeyeceği hüküm altına alınmış olup atıfta bulunulan maddedeki hükmün görev tazminatı içinde geçerli olması sebebiyle vekaleten görev yürütenlere vekalet etmiş olduğu kadronun görev tazminatının ödenmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Danıştay 11. Dairesinin E: 2004/3562, K: 2006/4996 sayılı kararında;  “….  … görevini vekaleten yürüten davacının yukarıda açıklanan kanun  hükmü uyarınca makam ve görev tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı  alınmasını gerektiren görev unvanını almış olması diğer bir deyişle kadroya asaleten atanmış  bulunması gerekmekte olduğu " yönünde kararı da bulunmaktadır.

 

 

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022, 11:28
YORUM EKLE