Vekaleten Atamalara Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

Vekaleten Bir Görevi Yürütenler Vekalet Ettikleri Kadronun Makam ve Görev Tazminatını Alabilirmi? vekil memura makam tazminatı ödenir mi, vekil memur görev

Vekaleten Atamalara Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

Vekaleten Bir Görevi Yürütenler Vekalet Ettikleri Kadronun Makam ve Görev Tazminatını Alabilirmi? vekil memura makam tazminatı ödenir mi, vekil memur görev tazminatı alabilir mi

Vekaleten Atamalara Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

Vekaleten Bir Görevi Yürütenler Vekalet Ettikleri Kadronun Makam ve Görev Tazminatını Alabilirmi?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında makam ve görev tazminatı alan bazı kadrolara vekaleten atamalar yapılmakta vekaleten atanan kişi asildeki şartları taşıyor ise vekalet aylığı ile zam ve tazminat farklarını almaktadırlar.Ancak  bu şekilde vekaleten atananların atanmış oldukları kadroların almış olduğu makam ve görev tazminatını alıp alamayacağı hususunda bazen kurumlarca farklı uygulamalar yapılmaktadır.Aşağıda yayınlamış olduğumuz mahkeme kararında Danıştay tarafından verilen kararda 657 sayılı kanunda vekaleten yapılan görevlendirmelerde makam tazminatı ödeneceğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle vekaleten atanan kişi asildeki şartları taşımış olsa bile makam tazminatının ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde karar vermiştir.

T.C.
D A N I Ş T A Y
Onbirinci Daire
Esas No : 2004/3562
Karar No : 2006/4996
Özeti : Makam ve görev tazminatına hak kazanılabilmesi için makam tazminatı alınmasını gerektiren görev unvanının kazanılmış, diğer bir değişle kadroya asaleten atanmış olmak gerektiği, vekaleten yürütülen görevler için makam ve görev tazminatı ödenemeyeceği hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Aksaray Valiliği
Karşı Taraf (Davacı) : …
İsteğin Özeti : Tarım Reformu … Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının, makam ve görev tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; Konya 1. İdare Mahkemesi 11.2.2004 gün ve E: 2003/311, K:2004/64 sayılı kararıyla; davacının vekaleten yürüttüğü ve sorumluluğunu taşıdığı Bölge Müdürlüğü görevinde bulunması ve 657 sayılı Yasanın makam tazminatlarını düzenleyen Ek 26. maddesinin 527 sayılı KHK ile değişik (a) fıkrasında anılan görevde bulunma biçiminin tanımlanmaması ve vekilin asil memurun tüm yetkilerini ve sorumluluğunu taşıması karşısında davacıya makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekirken aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline ödenmeyen makam ve görev tazminatı tutarının başvurudan itibaren tazminine karar vermiştir. Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.......
.........
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesiyle değişik Ek 26. maddesinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği hükmü yer almış olup, Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde Bölge müdürleri de bu kapsama alınmıştır.


.......................... Buna göre, 657 sayılı Yasanın oluşturduğu personel rejiminde memurların görev ve yetkileri ile aylık ve ödenekleri doğrudan doğruya işgal ettikleri kadrolarla ilgili olup, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde ise talep edilecek mali haklar 657 sayılı Yasanın 175. maddesinde düzenlenmiştir. Öte yandan gerek anılan maddede gerekse ek 26. maddede Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde ünvanları yazılı görevleri vekaleten yürütenlere de makam tazminatı ödeneceği yolunda bir düzenleme yer almamıştır. Bu durumda, Tarım Reformu … Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının yukarıda açıklanan kanun hükmü uyarınca makam ve görev tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı alınmasını gerektiren görev ünvanını almış olması diğer bir deyişle kadroya asaleten atanmış bulunması gerekmekte olup, davacıya makam ve görev tazminatı ödenmemesi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından işlemin iptali ve hesaplanacak makam ve görev tazminatı tutarının tazminine hükmeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir..
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile, Konya 1. İdare Mahkemesinin 11.2.2004 gün ve E: 2003/311, K:2004/64 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 09:54
YORUM EKLE