Vekalet Eden Memura Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

makam ve görev tazminat alan kadrolara vekalet edilmesi durumunda vekil memura makam ve görev tazminatı ödemesi yapılır mı

Vekalet Eden Memura Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

makam ve görev tazminat alan kadrolara vekalet edilmesi durumunda vekil memura makam ve görev tazminatı ödemesi yapılır mı

Vekalet Eden Memura Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir mi?

Vekaleten yapılan görevlerde vekalet edilen kadro için makam ve görev tazminatı alınabilir mi?

Bilindiği üzere Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlardan bulunmuş olduğu kadro haricindeki görevlere vekaleten görevlendirilenlere 

- 657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde,  vekalet aylığı

- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet  Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde ve 375 sayılı  KHK'nın ek 9 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde, zam ve tazminat ile ek  ödeme farkları ödenmektedir.

Bu yapılan ödemelere ilişkin kanunlarda asil kadroya atanma şartlarını taşıyanlara ilgili ödemelerin  yapılacağı hususu yer almıştır.Vekalet edilen kadro Makam tazminatı almakta olan bir kadro ise vekaletten dolayı makam tazminatı da vekalet eden personele ödenecek midir ?

Konuya ilişkin mevzuata baktığımızda  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesinde; "a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez…" ifadelerine yer verilerek 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelde sayılan görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.Kanun maddesindeki hükme baktığımızda makam tazminatının vekalet durumunda ödenip ödenmeyeceği hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.Konuya ilişkin olarak 

Danıştay 11. Dairesinin E: 2004/3562, K: 2006/4996 sayılı kararında;  "…Personel hukukunda kadro, kamu hizmeti yapan kurumların örgütünü, kamu personelininörgüt içindeki görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve özlük haklarını gösteren ve düzenleyenbir kavramdır. Memur güvenliğinin önemli bir unsuru olan kadro kavramı kişilerdenayrılmakla birlikte, doğrudan hizmetlere bağlanmıştır. Böylece her kurumda yürütülen hizmetlerin ve hizmetleri gören personelin özlük hakları atandıkları kadrolarla belirlenmiştir.

Buna göre, 657 sayılı Yasanın oluşturduğu personel rejiminde memurların görev ve yetkileri ile aylık ve ödenekleri doğrudan doğruya işgal ettikleri kadrolarla ilgili olup, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde ise talep edilecek mali haklar 657 sayılı Yasanın 175. maddesinde düzenlenmiştir. Öte yandan gerek anılan maddede gerekse ek 26. MaddedeKanuna ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevleri vekaleten yürütenlere de makam tazminatı ödeneceği yolunda bir düzenleme yer almamıştır.Bu durumda, … görevini vekaleten yürüten davacının yukarıda açıklanan kanun  hükmü uyarınca makam ve görev tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı  alınmasını gerektiren görev unvanını almış olması diğer bir deyişle kadroya asaleten atanmış  bulunması gerekmekte olup, davacıya makam ve görev tazminatı ödenmemesi yolundaki  işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından işlemin iptali ve hesaplanacak makam ve görev  tazminatı tutarının tazminine hükmeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. …" denilmiştir.

Söz konusu Kararda, 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde unvanları yer alan görevleri vekaleten yürütenlere makam tazminatı ödenmeyeceği, makam tazminatı  ödenebilmesi için söz konusu kadroya asaleten atanmış olma şartı arandığı belirtilmektedir

Dolayısıyla mevzuat hükümleri ve Danıştay Başkanlığının kararının birlikte değerlendirilmesi neticesinde Makam Tazminatı alan kadrolara vekalet edenlere vekaletten dolayı makam tazminatı ve görev tazminatı ödenmesi ilgili kadrolara asaleten atanmadıklarından dolayı mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022, 22:09
YORUM EKLE