Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman erbaşların yaş intibakı hakkında önemli karar

Uzman Erbaş olarak görev yapan kişinin yaş sınırından dolayı sözleşmesinin son ermesini müteakiben memur olarak atandığı kurumda intibak işlemi yapılmayan kişinin açmış olduğu davayı karara bağlayan ilk derece mahkemesi, davacıyı haklı bularak intibak işleminin yapılması gerektiği yönünde karar verdi. Kararı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onadı.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5662

Karar No: 2022/2395

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN TARAFLAR:

1- (DAVACI) : ...

VEKİLİ: Av. ...

2- (DAVALI) : ... Bakanlığı - ANKARA

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri...

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve 6000 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen düzenleme uyarınca, Devlet memuru olarak istihdam edilmesi sonucunda Aksaz Deniz Üs Komutanlığına veri hazırlama kontrol işletmeni olarak ataması yapılan davacının, maaş ve müktesep terfi yönünden derece ve kademesinin yanlış hesaplandığından bahisle, eksik yapılan intibak işleminin iptali, özlük haklarında oluşan mağduriyetin giderilmesi ve yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/06/2019 tarih ve E:2018/6173, K:2019/5297 sayılı bozma kararına uyularak;

08/09/1992 tarihinde ortaokuldan mezun olan davacının emsalinin 31/07/1999 tarihinde dört yıllık üniversiteyi bitiren kişi olduğu, lisans mezunlarının mesleğe 9. derecenin 1. kademesinden başladığı dikkate alındığında, 31/07/1999 tarihinde 9. derecenin 1. kademesinde göreve başlayan kişinin, 31/07/2013 tarihi itibarıyla (14 yılda 4 derece, 2 kademe alacağı) 5. derecenin 3. kademesine ilerlemesi, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca bir derece alarak 4. derecenin 3. kademesine ilerlemesi ve son olarak 1 yıl, 6 ay askerlik süresinin de eklenmesiyle kazanılmış hak aylığına esas intibakının 3. derecenin 1. kademesi olarak belirlenmesi gerektiğinin anlaşıldığı; ancak, davalı idarece davacının askerlik süresinin dikkate alınmaması nedeniyle yanlış hesaplama yapıldığının görüldüğü, bu durumda, davalı idarece davacının kazanılmış hak aylığına esas intibakının hatalı olarak yapıldığı açık olup, emekliliğe esas hak aylığının da bu doğrultuda yeniden hesaplanması gerektiğinden, intibak işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, dava konusu intibak işleminin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların dava tarihi olan 01/08/2014 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte davacıya ödenmesi talebinin kabulüne karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİALARININ ÖZETİ:

1- Davacı tarafından; 3269 sayılı Kanun'un 5. maddesinde, yaş sınırı nedeniyle görevlerinden ayrılarak, memur olarak istihdam edilenlerin intibaklarının ne şekilde yapılacağının düzenlendiği, bu durumda olanlar hakkında, 657 sayılı Kanun'un intibaka ilişkin hükümlerinin uygulanamayacağı, lisans mezuniyetinin dikkate alınarak; uzman erbaşlık hizmeti, askerlik süresi ve 5289 sayılı Kanun uyarınca verilen 1 derecenin de ilavesiyle 1. derecenin 2. kademesine intibak işleminin yapılması gerektiği ileri sürülmektedir.

2- Davalı idare tarafından; davacının uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebileceği tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık ve derecesinin tespitinde değerlendirildiği, yapılan öğrenim değişikliği intibakının, 142 seri numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinde yer alan bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması suretiyle belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmamasına ilişkin kural doğrultusunda yapıldığı, davacı hakkında tesis edilen işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASININ ÖZETİ:

Davalı idare tarafından; istemin reddi gerektiği savunulmuş olup, davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, taraflarca ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu intibak işleminin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali, yoksun kalınan parasal hakların dava tarihi olan 01/08/2014 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte davacıya ödenmesi talebinin kabulü yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 26/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE