Üst Öğrenim Bitiren Teknisyen ve Tekniker Kadrolarında Olanların Arazi Tazminatı

Üst Öğrenimi Bitiren Teknisyen ve Teknikerler ile Teknik Öğretmen Unvanı Alanların  Arazi Tazminatı

Üst Öğrenim Bitiren Teknisyen ve Tekniker Kadrolarında Olanların Arazi Tazminatı

Üst Öğrenimi Bitiren Teknisyen ve Teknikerler ile Teknik Öğretmen Unvanı Alanların  Arazi Tazminatı

Üst Öğrenim Bitiren Teknisyen ve Tekniker Kadrolarında Olanların Arazi Tazminatı

Üst Öğrenimi Bitiren Teknisyen ve Teknikerler ile Teknik Öğretmen Unvanı Alanların  Arazi Tazminatı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve teknik hizmetler sınıfında çalışanlar meslekleri ile ilgili üst bölümleri bitirmeleri durumunda teknisyen ve tekniker kadrolarında  görev yapanlar  maaşlarını bitirdikleri üst öğrenimin zam ve tazminat oranlarından alabilmektedirler.Ancak teknisyen ve tekniker kadrolarında olanların arazi tazminat ödemelerinde arazi tazminat ödemelerinde yan ödeme kararnamesine göre farklı uygulama yapılmaktadır.Bu yazımızda üst öğrenim bitiren tekniker ve teknisyenlerin  (Teknik öğretmen unvanı alanlar dahil) arazi tazminatlarını hangi oranlar üzerinden alabileceklerini açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere Devlet memuru olarak görev yapanlara ödenecek olan zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar da düzenlenmiştir.

İlgili Kararın Bazı özel durumlara ilişkin esaslar başlıklı 4 maddesinin e bendinde " Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez" hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen ve tekniker unvanında görev yapan kişilerin bölümleri ile ilgili üst öğrenimi bitirmeleri durumunda ilgili kadrolara atanmamış olsalar bile mesleki üst öğrenimlerine göre zam ve tazminat ödemeleri yapılmaktadır.

İlgili kararnamede yer alan II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Başlıklı E  cetvelinin 6 ncı  fıkrasında  teknik hizmetler sınıfında dahil kadrolarda yer alan kişilerin alabilecekleri arazi tazminatına ilişkin açıklamalar gösterilmiştir.

İlgili madde de yer alan hükümler aşağıda gösterilmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. :             3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........:              2,0

 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................:              1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 160 sayılı Devlet Memurları Genel Tebliğinde Yan ödeme kararnamesinin uygulanmasına ilişkin olarak verilen örnekte "Mühendis kariyerine sahip olmakla birlikte Teknik Hizmetler Sınıfında Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan personele, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışması halinde, ek özel hizmet tazminatı kadro unvanı esas alınarak her gün için %2 oranında ödenecektir." şeklinde uygulama yapılmasına hükmedilmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Teknisyen ve tekniker kadrosunda bulunup üst öğrenim bitirenlere  (Teknik Öğretmen unvanı alanlar dahil) maaş ödemesi yapılırken özel hizmet tazminatlarının bitirmiş oldukları üst öğrenime göre yapılması mümkünken ilgililere ödenecek olan arazi tazminatının fiilen işgal etmiş oldukları teknisyen ve tekniker kadroları üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:56
YORUM EKLE