Üst öğrenim bitiren tekniker hakkında Bakanlık görüşü

üst öğrenim bitirenlerin alacağı zam ve tazminatlar hakkında çevre şehircilik bakanlığı görüşü

Üst öğrenim bitiren tekniker hakkında Bakanlık görüşü

üst öğrenim bitirenlerin alacağı zam ve tazminatlar hakkında çevre şehircilik bakanlığı görüşü

Üst öğrenim bitiren tekniker hakkında Bakanlık  görüşü

Üst öğrenim bitiren tekniker hakkında Bakanlık  görüşü

T.C.ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-53773008-622.02-2287210 29.11.2021 Konu :Üst öğrenim zam ve tazminatları

     VALİLİĞİNE

(...Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

İlgi : ...tarihli ve ... sayılı yazı.

...  Belediyesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi teknik hizmetler sınıfında ekonomist kadrosunda çalışmakta olan bir personelin Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduğu, yeni almış olduğu diplomasından ötürü mühendislik kadrosuna geçiş yapılmasını ve bu kadronun özlük haklarını talep ettiğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı (A) Bölümünün 2 nci bendinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," hükmü,

152 nci maddesinde, "...Ancak. Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır." hükmü yer almaktadır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinde, ".Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez..." hükmüne yer verilmiştir.

Bu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla çıkartılan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:160)'nde de ".Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir^" açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenimin olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği yönünde içtihat oluşmuştur.

Yine, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:200/2, K:2007/1 sayılı kararında, "657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde kadroda bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." denilmiştir.

Diğer taraftan, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinde unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanılacak kadrolar sayılmış olup; genel şartları taşıyanlardan unvan değişikliği sınavında başarılı olanların bu kadrolara atanması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, ...Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi teknik hizmetler sınıfında ekonomist kadrosunda görev yapan ve Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan ilgili hakkında;

- Başlangıç derece ve kademesine bir derece ilave edileceği,

-Mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği,

-Mühendis kadrosuna atanması hususunun ise hizmet ihtiyacı, boş kadro bulunması ve açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması gibi hususlar dikkate alınarak anılan Başkanlığın takdirinde bulunduğu,

değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

YORUM EKLE