Torba Kadro Uygulaması

68 b Torba Kadro Uygulamasının Yasal Dayanağı ve Kimlerin Yararlanabileceği, 68 b kadroya Atanmak İçin Aranan Hizmet Süreleri, 68 b torba kadroda dikkate

Torba Kadro Uygulaması

68 b Torba Kadro Uygulamasının Yasal Dayanağı ve Kimlerin Yararlanabileceği, 68 b kadroya Atanmak İçin Aranan Hizmet Süreleri, 68 b torba kadroda dikkate alınacak hizmetler

Torba Kadro Uygulaması

Torba Kadro Uygulaması

 Devlet Memurlarının derece yükselmeleri için beklemeleri gereken süre kaydı aranmaksızın kanununda aranan şartları taşımaları kaydıyla görev yaptıkları idarelerde 1-4 dereceli kadrolarına atanma işlemi  torba kadro olarak adlandırılmaktadır. Torba kadro kapsamında yapılan atamalar idarelerin sıklıkla başvurduğu işlemlerden birisi olması hasebiyle konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Torba Kadro Uygulamasının Yasal Dayanağı ve Kimlerin Yararlanabileceği

Torba kadro,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesidir. Torba kadro uygulamasından kimlerin yararlanabileceği söz konusu maddede düzenlenmiştir. Buna göre;

Devlet Memurları Kanunu'nun eğitim ve öğretim sınıfı ile  sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personeller 68/b maddesinden yararlanamazlar. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki diğer 10 sınıfta görev yapan tüm memurlar torba kanun uygulamasından faydalanır.

Torba kadro uygulamasından faydalanmak isteyen memurun atanmak istediği kadro için aranan hizmet süresini de tamamlaması gerekmektedir.

Torba kadrodan faydalanacak kişinin yükseköğrenim görmüş olması da şarttır. 

Torba Kadroya Atanmak İçin Aranan Hizmet Süreleri

Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi kapsamında yapılan atamalarda 1-4 üncü dereceli kadroya atanmak için sınıfların derece yükselmelerindeki süre şartı aranmaz. Ancak, Kanunun 68/b maddesinde aranılan süre şartını taşıması gerekir. Torba kadro uygulamasından faydalanmak isteyen memurun;

a) 1 inci dereceli ve ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olan kadroya atanması için en az 12 yıl hizmetinin bulunması şarttır.

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olan kadroya atanması için en az 10 yıl hizmetinin bulunması şarttır.

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması şarttır.

Bu süreler 4 yıl ve üzeri yükseköğrenim görenler için geçerlidir. Memur 4 yıldan az yükseköğrenim görmüşse yukarıda yer alan sürelere 2 şer yıl ilave edilir. Yani, a bendindeki kadrolara atanmak için hizmet süresi 14 yıl, b bendindekiler için 12 yıl ve c bendindekiler için 10 yıl olmalıdır.

Torba Kanun Kapsamında Dikkate Alınacak Süreler

Torba Kanun kapsamında 1-4 dereceli kadrolara atanmak için aranan hizmet süresi hesaplanırken kişinin memuriyet görevi dışında maddede ifade edilen işlerde çalışılan süreler de hizmet süresinin hesabına katılır.

1-68/b kapsamında yapılan atamalarda hizmet süresinin hesabına tamamı katılan çalışmalar;

*217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler,

*Yasama Organı Üyeliğinde geçen süreler,

*Belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen süreler,

*Kanunlarla kurulan fonlarda geçen süreler,

*Muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen süreler ile uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.

2-Hizmet süresinin hesabında 3/4'ü dikkate alınan çalışmalar;

Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. Özel sektörde çalışılan sürenin hesabında sadece yurt içinde çalışılan süre değil yurtdışında çalışılan süreler de dahil edilir.

Üst Düzey Kadrolara Atanmada Askerlikten Sonra Özel Sektörde Geçen Sürenin Hesabı ve Olası Sakıncaları

Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresi hesaplanırken dikkate alınan süreleri yukarıda ifade etmiştik. Bu sürelerden bir kısmı tamamen dikkate alınırken bir kısmı da 3/4 oranında ve en fazla 6 yılı geçmemek kaydıyla dikkate alınmaktadır. Ancak maddede belli görevler için askerlikten sonra özel sektörde çalışılan sürenin tamamı dikkate alınmaktadır. Maddeye göre; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atamalarda bu sürenin tamamı dikkate alınmaktadır. Kamu için çok önemli kadrolara sadece özel sektörde çalışılan süreler dikkate alınarak atama imkanı tanıyan bu hükmün yapılan bir yasa değişikliği ile düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Memuriyette geçen sürelerin hesabında özellikli konular ise daha önceki makalemizde detaylı olarak incelenmiş olup söz konusu makalemizi okumak isteyenler linke tıklayarak ulaşabilirler.

Torba Kadroya Atanmanın Maaşlara Etkisi

Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b maddesi kapsamında atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Memurlar için bu önemli bir kazanç oluşturur. Atanmak istenilen kadrolara normal derece yükselmesi veya kademe ilerlemesi marifetiyle atanacakları sürenin bir kaç yıl öncesinden atanarak özlük haklarından faydalanırlar. Bunlar atandıkları kadronun özlük haklarından yararlanmaya atandıkları gün itibariyle başlarlar. Torba kadroda geçen her yıl kademe ilerlemesinde ve her üç yıl derece ilerlemesinde dikkate alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak teşkil etmez.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 10:10
YORUM EKLE