Tedviren görevlendirilen memur vekalet aylığı alabilir mi?

asildeki şartları taşımayan memura zam tazminat farkı ile vekalet aylığı alabilir mi

Tedviren görevlendirilen memur vekalet aylığı alabilir mi?

asildeki şartları taşımayan memura zam tazminat farkı ile vekalet aylığı alabilir mi

Tedviren görevlendirilen memur vekalet aylığı alabilir mi?

Tedviren görevlendirilen memur vekalet aylığı alabilir mi?

Asılda olması gereken koşullara haiz bir memur veya kamu görevlisi bulunamazsa, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; herhangi bir biçimde boşalmış ya da boş bulunan göreve, asılda olması gereken koşullara en yakın personelden birinin tedviren görevlendirilmesi gerektiği bilinmektedir.asildeki şartları taşımayan memura zam tazminat farkı ile vekalet aylığı alabilir mi hususu ile alakalı danıştay ve sayıştay kararları yazımız ekindedir.

Danıştay 2. Dairesinin, 27.01.2009 tarihli, E. 2008/4125, K. 2009/294 sayılı kararı. “... asilde aranan şartlara sahip olmayan davacının malmüdürlüğü görevini tedviren yürütmesi nedeniyle kendisine tazminat şeklinde olsa dahi vekâlet aylığı ödenmesi mümkün olmadığından...”; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 28.12.2006 tarihli, E. 2003/736, K. 2006/3361 sayılı kararı. “... asilde aranan şartlara sahip olmadığı için ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini tedviren yürüten davacıya anılan yasal düzenlemeler karşısında asilde aranan şartları taşımaması nedeniyle tedviren görev yaptığı kadro için yan ödeme, özel hizmeti tazminatı ve ek ders ücreti ödenmesine imkân bulunmadığından, temyize konu kararın bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır...”; Danıştay 11. Dairesinin, 10.01.2007 tarihli, E. 2004/3769, K. 2007/8 sayılı kararı. “... mevzuatta, tedviren görevlendirilenlere ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, il milli eğitim şube müdürü olarak tedviren görevlendirilen davacıya, tedviren yürüttüğü bu görev boyunca ödenen ek ders ücretlerinin geri istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup...”.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 12.05.1992 tarihli K. 1992/22746 sayılı kararı. “... buna açıklık getiren genelge ile tedviren atanan ve bu görevi yürüten kişilere Kararnamede belirlenen zam ve tazminatların ödenmesine cevaz verilmemektedir...”; Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.02.1997 tarihli K. 1997/24020 sayılı kararı. “... dosyada mevcut görevlendirme yazısından, Milli Emlak Müdürlüğü görevinin Milli Emlak Müdür Yardımcısı tarafından tedviren yürütülmesinin uygun görüldüğü anlaşıldığından ve tedviren yürütülmesi ve bu durumda ödenecek mali haklar konusunda mevzuatta yapılan bir düzenleme bulunmadığından, tedviren görevlendirilen kamu görevlisine, vekâleten görevlendirme yapılmış gibi Milli Emlak Müdürü görevine ait zam ve tazminatların ödenmesine imkan bulunmamaktadır...”.

YORUM EKLE