Taşınır kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk ücreti ödenir mi?

kamuda taşınır mal yönetmeliğine göre görevlendirilen taşınır kayıt görevlilerine ne kadar mali sorumluluk zammı ödenir

Taşınır kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk ücreti ödenir mi?

kamuda taşınır mal yönetmeliğine göre görevlendirilen taşınır kayıt görevlilerine ne kadar mali sorumluluk zammı ödenir

Taşınır kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk ücreti ödenir mi?

Taşınır kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk ücreti ödenir mi?

Taşınır kayıt kontrol yetkilisine mali sorumluluk ücreti ödenir mi?

Kamuda taşınır işlemleri taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre çeşitli görevliler tanımlanmıştır. Bu görevlilerden biriside taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevidir. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapanların yapmış oldukları bu görev nedeniyle herhangi bir ücret alıp alamayacakları memurlar arasında merak konusu olmaktadır. Mevzuat hükümleri çerçevesinde taşınır kayıt kontrol yetkililerine ödenecek olan ek ücretin ödenip ödenmeyeceğini açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmış olup 12 nci maddesinde; 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara eldi (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro ve görevleri itibariyle mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır ve kayıt ve kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet Memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet Memurlarına kadro görevleri itibariyle öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Mali Sorumluluk Zammı Ne Kadar


Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi hükümleri çerçevesinde,Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilenlere  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı başlıklı (I) sayılı Cetvelinin 37 nci sırasında yer alan (575) puan üzerinden mali sorumluluk zammı ödenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE