Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

 Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılabilir mi

NOT: Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi yapılması hakkında

 T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Sayı: E-53773008-622.02-7188523                          

12/09/2023

Konu: Sözleşmeli Personele İş Güvenliği Uzmanlığı Ek Ödemesi Yapılması

 ……………. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  İlgi: 18.08.2023 tarihli ve E-13185157-622.02-294660 sayılı yazı.  Belediyenizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi durumunda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde personele ilave ücret ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır… Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hükmü ile aynı maddenin 8 inci fıkrasında, unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 8/9/2023 tarihli ve E-59461153-045.99-286288 sayılı görüş yazısında da belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde görev yapan her statüdeki personelden iş sağlığı ve güvenliği sahip olanlar arasından görevlendirme yapılabileceği belirtilmiştir. Bu itibarla, Belediyenizde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebileceği ve mevzuatı gereğince öngörülen ilave ödemeden yararlanabileceği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.                    

…………..              Bakan a.                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü

YORUM EKLE