Sağlık Öğretmenlerine İlave Eğitim Öğretim Tazminatı

sağlık öğretmenlerine ek özel hizmet tazminat ödemesi yapılır mı, öğretmenlerin ek tazminat hakkı danıştay kararı

Sağlık Öğretmenlerine İlave Eğitim Öğretim Tazminatı

sağlık öğretmenlerine ek özel hizmet tazminat ödemesi yapılır mı, öğretmenlerin ek tazminat hakkı danıştay kararı

Sağlık Öğretmenlerine İlave Eğitim Öğretim Tazminatı

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde verilen yetki esas alınarak yürürlüğe konulan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında İlave eğitim-öğretim tazminatının kimlere verileceği hususunda görev yapılan okul ve kurumun yanı sıra branşın da önem arz ettiği anlaşıldığından, Sağlık/Hemşirelik dersinin (branşının) anılan Bakanlar Kurulu Kararında yer almadığı gözetildiğinde, davacının ilave eğitim-öğretim tazminatından yararlandırmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onbirinci Daire

Esas No: 2015/1128 Karar No: 2016/2628

Temyiz isteminde Bulunan (Davalılar) : 1- Maliye Bakanlığı

Vekili : Müşavir Hazine Av. ...

2- Konak Kaymakamlığı

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İstemin Özeti: İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 09.03.2012 tarihli ve E:2011/1675; K:2012/393 sayılı kararın; davalı İdareler tarafından, dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti              :   Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : ...

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kısmen kabulüne yönelik hüküm fıkrasının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 günlü, K:2014/17 sayılı kararı uyarınca Dairemize gönderilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir İli Konak İlçesi Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersi (Sağlık/Hemşirelik) öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 05.05.2006 tarihinden itibaren ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi isteğiyle 5^apılan başvurunun reddine ilişkin işlem ve dayanağı olduğu ileri sürülen Maliye Bakanlığının 06.07.2009 tarihli işlemlerinin iptali ile yoksun kalman tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının Talim ve Terbiye Kurulu Kararında meslek dersi olarak sayılan "Acil Tıp Teknisyenliği" branşında fiilen derse girdiğinden bahisle ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; tazminat istemine yönelik olarak ise davanın kısmen kabulüne; kısmen süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davalı İdareler, Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kabulüne yönelik hüküm fıkrasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zam ve tazminadar" başlıklı 152. maddesinin (II) Tazminadar fıkrasında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği kuralına yer verilmiş olup, "B-Eğitim Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında da, "Eğitim ve Öğretim Hizmederi Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (...) olmak üzere)

a-) 1-2’nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,

b-) 3 ve 4’üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,

c-) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlanna atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

a-)Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,

b-)Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,

(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan

ayrıca;

a-) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

b-)Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine, kadar, bu nispetieri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispeder dahilinde yukarıdaki tazminadar ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan maddenin "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında "ayrıca" denilmek suretiyle eğitim, öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, görev yapılan okul veya kurumun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kapsamında yer alması; verilecek dersin de, atelye, laboratuvar veya meslek dersleri arasında olması ön şart olarak kabul edilmiş; maddede bahsi geçen okul, kurum ve branşların belirlenmesinde ise, Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna işaret edilmiştir.

Yukarıya metni aktarılan 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 05.05.2006 günlü, 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 17.04.2006 günlü, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" eki (V) sayıL Cetvelde, İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlan sayma yolu ile tek tek belirtilmiş ve Anadolu/Sağlık Meslek Liseleri de bu kapsamda yer almış olmakla birlikte; Kararın "Diğer Tazminatlar"ı düzenleyen (III) sayılı Cetvelinin "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" kısmının )II). sırasında ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek (V) sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlanna, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre değişen oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatının ödeneceğine yer verilmiş ve beş başlık altında branşlar sayılarak, öğretmenlerin gördükleri eğitim düzeyine göre değişen tazminat oranları belirlenmiştir.

Sağlık Öğretmenlerine İlave Eğitim Öğretim Tazminatı

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, öğretmenin, laboratuvar, atölye veya meslek dersleri öğretmeni olması zorunluluğu bir yana; öğretmeni olduğu dersin (branşın) da Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlar arasında olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İzmir İli Konak İlçesi Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersi (Sağkk/Hemşirelik) öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, 2006 yık öncesinden bugüne kadar Acil Tıp Teknisyenliği ve Hemşirelik branşında derslere girdiğinden bahisle, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 05.05.2006 tarihinden itibaren ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem ve dayanağı olduğu ileri sürülen Maliye Bakanlığının 06.07.2009 tarihli işlemlerinin iptali ile yoksun kalınan tazminat tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanunun 152. maddesine göre, zam ve tazminatın belirlenmesinde görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususların; ilave eğitim-öğretim tazminatının kimlere verileceği konusunda ise, görev yapılan okul ve kurumun yanı sıra branşın önem arz ettiği ve bütün bunların belirlenmesinde de Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; tamamen anılan yetki esas alınarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında ise, Sağkk/Hemşirelik dersinin (branşının) yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; davacının öğretmenliğini yaptığı branş, Bakanlar Kurulu Kararında sayılmadığından, dava konusu işlemin iptali ve tazminat isteminin kısmen kabulü yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptali ve davanın kısmen kabulü ile 15.04.2011 tarihinden itibaren mahrum kalman ilave eğitim öğretim tazminatı ödemelerinin başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 22:44
YORUM EKLE