Öğrenim Değişiklikleri Nedeniyle Yapılan İntibak

ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE YAPILAN İNTİBAK , üst öğrenimi bitiren memurun intibak işlemleri hakkında örnek uygulamalar

Öğrenim Değişiklikleri Nedeniyle Yapılan İntibak

ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE YAPILAN İNTİBAK , üst öğrenimi bitiren memurun intibak işlemleri hakkında örnek uygulamalar

Öğrenim Değişiklikleri Nedeniyle Yapılan İntibak

ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENİYLE YAPILAN İNTİBAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) Bendinin 12/d fıkrasında “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içerisinde bitirdikten sonra memuriyete girenlerin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıla bir kademe her üç yıla bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin diploma değerlendirilmesi işlemleri yukarıda zikredilen fıkra uyarınca emsal işlemine tabi tutularak yapılacaktır.

139 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; orta öğretimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak alınacağı ifade edilmektedir.

07 Mart 1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde “A- Önlisans belgesi veya önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5’inci Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3 üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No’lu Genel Tebliğinin 1 inci maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin ‘diploma’ nın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılmayacaktır.” denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi yapılmayacaktır

Diploma değerlendirilmesi işlemi yapılırken memurun ilk defa memuriyete başladığı tarihteki tahsilinin tarihi üzerine, daha sonra bitirmiş olduğu okulların öğrenim süreleri eklenmek suretiyle emsalinin göreve girdiği tarih tespit edilir.

İntibak yapılırken dikkat edilmesi gereken bir başka husus da; başta belirttiğimiz gibi 4 yıllık Fakülte mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesi 9. derecenin 1. kademesi, 2 yıllık yüksekokul mezunları ise 10. derecenin 2. kademesi olup, Lise’ yi bitirdikten sonra fakülte veya yükseköğrenimi bitirenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 36. maddesinin “Ortak Hükümler” bölümü (A) bendinin 6/b fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesi verilerek 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 2. kademesinden iki yıllık yükseköğrenim mezunları ise 10. derecenin 3. kademesinden başlatılmaktadırlar.

 Bu işlemleri örneklerle açıklayalım.

ÖRNEK 1

27/05/1985 tarihinde Ortaokulu bitirerek 27/08/1985 tarihinde göreve başlayan bir memurun daha sonra 30.06.1990 tarihinde 4 yıl süreli S.M.L bitirerek müktesebinde değerlendirildiği ve 04.06.2000 tarihin de de 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirmesi nedeniyle yapılacak emsal işleminde 27/05/1985 tarihi üzerine 4 yıl S.M.L, 2 yıl Ön lisans olmak üzere toplam 6 yıl ilave edilmek suretiyle emsalinin göreve girdiği 31/07/1991 tarihi bulunur. Bulunan bu tarihile diplomanın değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2000 tarihleri arasında toplam 9 yıl emsalinin hizmeti bulunacaktır. Memurun ilk defa göreve başladığı 27/08/1985 tarihi ile diplomanın değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2000 tarihleri arasında toplam 14 yıl 11 ay 4 gün fiili hizmeti bulunacaktır. Burada 657 sayılı Kanunun 12/d fıkrası uyarınca emsalinin hizmeti, yani az olan hizmet değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. İ.H.L. üzeri iki yıllık ön lisans mezunu bir memurun memuriyete giriş derecesi olan 10. derecenin 3. kademesi üzerine az olan 9 yıllık emsalinin hizmeti ilave edilerek 7. derecenin 3. kademesine, 15/10/1991 tarihinde görevde olması nedeniyle 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince bir derece verilerek 6. derecenin 3. kademesine, 6 yıllık sicil notları ortalamasının 90 ve daha yukarı olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 64. maddesine 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi ile eklenen ek fıkra gereğince de bir kademe ilave edilmek suretiyle müktesebi 5. derecenin 1. kademesine (kıdemsiz olarak) yükseltilecektir. İlgilinin emsalinin hizmeti değerlendirildiğinden görevden önce askerlik hizmeti olsa dahi dikkate alınmayacaktır.

İlgilinin onayında kıdemi olmadığı için bundan sonraki terfi tarihi 01.08.2008 olup, derece terfi ve kademe ilerlemelerinde bu tarih dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2

30/06/1991 tarihinde S.M.L’den mezun olarak 21/07/1992 tarihinde memuriyete başlayan 31/07/2007 tarihinde de İktisat lisans diploması alan ve hizmette iken 31.03.1994 – 30.09.1995 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapan bir personelin emsal işlemi yapılırken S.M.L mezuniyet tarihi üzerine 4 yıl süreli İktisat Fakültesi süresini ekleyerek emsalinin İktisat Fakültesi mezunu olarak göreve başladığı 31/07/1995 tarihi bulunur. Bu tarihle diplomasının değerlendirmeye tabi tutulduğu 01/08/2007 tarihleri arasında 12 yıl emsalinin hizmeti bulunacaktır.

Kendisinin göreve başladığı 21/07/1992 tarihi ile askere duhulünden bir gün öncesi olan 30.3.1994 tarihleri arası 1 yıl 8 ay 9 gün fiili hizmeti, asker dönüşü görevine başladığı 02.10.1995 tarihi ile diplomasının değerlendirmeye tabi tutulduğu 01/08/2007 tarihleri arasındaki 11 yıl 9 ay 29 gün fiil hizmetine, askerden önceki hizmeti ilave edilerek 14 yıl 6 ay 8 gün fiili hizmetine, 1 yıl 6 ay askerlik hizmeti ilavesiyle toplam 15 yıl 8 gün kendi hizmeti bulunur. Emsal İşleminde asıl olan az hizmetin değerlendirilmeye tabi tutulduğu dikkate alındığında az olan emsalinin hizmeti İktisat Fakültesinin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine her yıla bir kademe her üç yıla bir derece verilmek suretiyle 5. derecenin 1. kademesine, 15/01/2005 tarihinde de görevde olması nedeniyle de 5289 sayılı Kanun gereğince, bir derece verilerek müktesebi 4. derecenin 2. kademesine (kıdemsiz olarak) yükseltilir.

6 yıllık sicil notu ortalamasından kaç kademe almış ise müktesebine o kadar kademe daha ilave edilecektir.

İlgilinin onayında kıdemi olmadığı için bundan sonraki terfi tarihi 01.08.2008 olup, derece terfi ve kademe ilerlemelerinde bu tarih dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 3

30/06/1984 tarihinde Liseden mezun olan, 01/03/1989-01/09/1990 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapan ve 17/04/1992 tarihinde görevine başlayarak görevde iken 04.06.2006 tarihinde 4 yıl süreli İktisat Fakültesini bitiren bir personelin emsalinin İktisat Fakültesi mezunu olarak göreve başladığı 31/07/1988 tarihi ile diplomasının değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2006 tarihleri arasında 18 yıl emsalinin hizmeti bulunacaktır. Kendisinin göreve başladığı 17/04/1992 tarihi ile diplomasının değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2006 tarihi arasındaki 14 yıl 3 ay 14 gün fiili hizmetine askerlikte geçen 1 yıl 6 ay hizmeti de eklenerek toplam 15 yıl 9 ay 14 gün fiili hizmeti bulunacaktır. Emsal işleminde asıl olan az hizmetin değerlendirilmesi olduğundan az olan kendi hizmeti 4 yıllık İktisat Fakültesinin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine her yıla bir kademe her üç yıla bir derece vermek suretiyle 4. derecenin 1. kademesine, 15/01/2005 tarihinde görevde olması nedeniyle de 5289 sayılıKanun gereğince bir derece verilerek müktesebi 3. derecenin 2. kademesine (9 ay 14 gün kıdemli olarak) yükseltilir.6 yıllık sicil notu ortalamasından kaç kademe almış ise müktesebine o kadar kademe daha ilave edilecektir.İlgilinin terfi tarihini bulabilmek için onayındaki yürürlük tarihi olan 01.08.2006 tarihini bir yıl ileri atarak 01.08.2007 tarihinden, onaydaki 9 ay 14 günlük kıdemi çıkartılarak 17.10.2006 terfi tarihi bulunacaktır. Bundan sonraki kademe ilerlemesi ve derece terfilerinde bu tarih dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 4

01/03/1978 - 01/11/1979 tarihleri arasında askerliğini yapan, 30/06/1982 tarihinde Lise mezunu olarak 13/12/1983 tarihinde memuriyete başlayan bir memur daha sonra 4 yıllık İşletme Fakültesinden 31.07.2004 tarihinde mezun olmuştur. Bu memurun intibakı yapılırken Liseden mezun olduğu 30/06/1982 tarihinin üzerine 4 yıllık İşletme fakültesi süresini ekleyerek emsalinin İşletme Fakültesi mezunu olarak göreve girdiği 31/07/1986 tarihi bulunacaktır. Bu tarihle diplomasının değerlendirilmeğe tabi tutulduğu 12/09/2005 tarihi arasında 19 yıl 1ay 11 gün emsalinin hizmeti bulunacaktır. Ancak memuriyete başladığı 13/12/1983 tarihi ile diplomasının değerlendirilmeğe tabi tutulduğu 12/09/2005 tarihi arasında 21 yıl 8 ay 29 gün fiili hizmetine 1 yıl 8 ay askerlik hizmetinin de ilavesi ile 23 yıl 4 ay 29 gün kendi hizmeti bulunacaktır. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere burada da az olan emsalinin hizmeti değerlendirilmeğe tabi tutulacaktır. 4 yıllık İşletme Fakültesinin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine her yıla bir kademe her üç yıla bir derece vermek suretiyle 3. derecenin 2. kademesine, 15/10/1991 tarihinde görevde olması nedeniyle de 458 s. KHK uyarınca bir derece verilerek müktesebi 2. derecenin 3. kademesine (1 ay 11 gün kıdemli olarak) yükseltilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, emsal hizmeti değerlendirildiğinden görevden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti emsal hizmetine ilave edilmemiştir.

İlgilinin terfi tarihini bulabilmek için onayındaki yürürlük tarihi olan 12.09.2005 tarihini bir yıl ileri atarak 12.09.2006 tarihinden, onaydaki 1 ay 11 günlük kıdemi çıkartılarak 01.08.2006 terfi tarihi bulunacaktır. Bundan sonraki kademe ilerlemesi ve derece terfilerinde bu tarih dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 5

01/03/1978 - 01/11/1979 tarihleri arasında askerlik hizmetini yaptıktan sonra 30/06/1982 tarihinde Liseden mezun olan ve 18/03/1990 tarihinde memuriyete başlayan bir memur daha sonra 24.07.2004 tarihinde 4 yıllık İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. Bu memurun intibakını yaparken Liseden mezun olduğu 30/06/1982 tarihinin üzerine 4 yıllık İktisat Fakültesi süresini ekleyerek emsalinin göreve başladığı 31/07/1986 tarihi bulunacaktır. Bu tarihle diplomasının değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2004 tarihi arasında 18 yıl emsalinin hizmeti bulunacaktır. İlgilinin memuriyete başladığı 18/03/1990 tarihi ile diplomasının değerlendirilmeye tabi tutulduğu 01/08/2004 tarihleri arsındaki 14 yıl 4 ay 13 gün fiili hizmetine 1 yıl 8 ay askerlik hizmetinin de ilavesi ile toplam 16 yıl 13 gün kendi hizmeti bulunacaktır. 4 yıl süreli İktisat Fakültesini bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 1. kademesi üzerine her yıla bir kademe her üç yıla bir derece vermek suretiyle 4. derecenin 2. kademesine, 15/10/1991 tarihinde görevde olması nedeniyle de 458 s. KHK uyarınca bir derece verilerek müktesebi 3. derecenin 2. kademesine 13 gün kıdemli olarak yükseltilmiştir. Ancak ilgilinin 2002 yılı sicil raporunun olumsuz olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin (B) bendi uyarınca kıdeminden bir yıl düşülerek 3. derecenin 1. kademesine (13 gün kıdemli olarak) getirilmiştir.

6 yıllık sicil notu ortalamasından kaç kademe almış ise müktesebine o kadar kademe daha ilave edilecektir.

İlgilinin terfi tarihini bulabilmek için onayındaki yürürlük tarihi olan 01.08.2004 tarihini bir yıl ileri atarak 01.08.2005 tarihinden, onaydaki 13 günü çıkartılarak 18.07.2005 terfi tarihi bulunacaktır. Bundan sonraki kademe ilerlemesi ve derece terfilerinde bu tarih dikkate alınacaktır.

Bu örnekte görüldüğü üzere kendi hizmeti değerlendirilecektir. Burada dikkat edilirse görevden önceki askerlik hizmeti kendi hizmetine ilave edilerek değerlendirilmiştir. Çünkü fiili hizmetine askerlik ilave edildiği halde kendi hizmeti emsalinin hizmetinden azdır.

ÖRNEK 6

30.06.2003 tarihinde S.M.Lisesi mezunu olarak 10.07.2007 tarihinde 12. derecenin 3. kademesinden aday olarak göreve başlayan ve adaylık süresi içerisinde 30.09.2007 tarihinde 4 yıllık İktisat Fakültesini bitiren bir memurun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesinin (A) bendinin “Ortak Hükümler” bölümü 6/b fıkrası ile (D) bendi uyarınca intibakı yapılarak en son bitirmiş olduğu tahsilinin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 9. derecenin 2. kademesine (aday olduğu için kıdem verilmez) yükseltilir.

Asaleti tasdik edilirken emsal işlemine tabi tutularak az olan hizmeti (kendi veya emsal hizmeti) 9. derecenin 2. kademesinin üzerine ilave edilir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 22:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
OsKa
OsKa - 3 yıl Önce

Merhabalar yardımcı olabilecek var mı ?

2013 Lise mezuniyet.
2016 Ön lisans mezuniyet
2019 Lisans mezuniyet.

İşe giriş 2017 temmuz.
15 ay askerlik hizmet sürem mevcut.

Şuan 11.01.2021 tarihi itibariyle derece kademem kaç olur ? Emsale ne kadar takılırım? Bana bir işlem yaptılar mantıklı gelmiyor..