Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesinti yapılması

İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmaması.

Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesinti yapılması

İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması.

Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesinti yapılması

Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesinti yapılması 

Kamu İdaresi Türü           Belediyeler ve Bağlı İdareler      kararı yazdır

Yılı          2016     

Dairesi  5            

Dosya No            43605   

Tutanak No        50380   

Tutanak Tarihi   3.11.2021            

Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar        

Konu: İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması.

33 sayılı İlamın 8. Maddesi ile, Belediyede görev yapan İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması neticesinde ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 17.06.2020 tarih ve 47400 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. Maddesi ile tasdikine karar verilmiştir.

İlamda harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan …, … ile gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …’ün aynı mahiyetteki karar düzeltme dilekçelerinde özetle;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Makam Tazminatını düzenleyen Ek Madde 26. Maddesinde;

”a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) Bu görevlerde (...) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir." düzenlemesi yer almaktadır. 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." denildiğini,

Ayrıca, 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 1,2,3 ve 4 üncü maddelerinde ; "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı; 6.000 olanlara 9.000; 5.500 - 4.500 olanlara 7.000;4.000 ve daha az olanlara 6.000, Gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır. Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir." Hükümlerinin yer aldığını,

Bu düzenlemeler çerçevesinde belirtilen memurların sahip oldukları makam ve görev tazminat miktarlarının sahip oldukları gösterge katsayıları dikkate alındığında yasaya uygun olarak belirlendiğinin açıkça anlaşıldığını, bu çerçevede yapılan işlemin hukuka uygun olup kamu zararı bulunmadığını,

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Sayıştay 5. Dairesinin 33 sayılı İlamının tamamen yoruma dayalı olduğunu, açıkça hukuka, yasaya, hakkaniyete ve gerçeklere dayalı olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Temyiz Kurulunca verilen 17.06.2020 tarihli ve 47400 sayılı kararın 3. maddesi (5. Dairece düzenlenen 33 no.lu ilamın 8. maddesi) ile ilgili karar düzeltme dilekçesinde; "...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Makam Tazminatını düzenleyen Ek Madde 26. maddesi şu şekildedir:

"a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) Bu görevlerde (...) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir." düzenlemesi yer almaktadır. 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir."

Ayrıca, 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 1,2,3 ve 4 üncü maddelerinde şu hükümler yer almıştır:

"Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000; 5.500 - 4.500 olanlara 7.000;4.000 ve daha az olanlara 6.000, Gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır. Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 8O'i asgari görev tazminatı olarak ödenir."

Bu düzenlemeler çerçevesinde belirtilen memurların sahip oldukları makam ve görev tazminat miktarları sahip oldukları gösterge katsayıları dikkate alındığında yasaya uygun olarak belirlendiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu çerçevede yapılan işlem hukuka uygun olup kamu zararı bulunmamaktadır."

Denilmekte olup Temyiz Kurulunun tasdik kararının düzeltilerek, tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler, Daire yargılamasında ve Temyizde ayrıntılı olarak karşılanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen ek ödeme benzeri ödemelerin temsil tazminatından mahsup edileceği belirtilmiş, 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının "Uygulama" başlıklı 3'üncü maddesinde 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin görev tazminatı hakkında da uygulanacağı ifade edilmiş, "Asgari görev tazminatı" başlıklı 4 üncü maddesinde ise "Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının %80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir." denilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak, Belediyede görevli İç Denetçiler ile Belediye Müfettişlerine yapılan ek ödemeleri toplamının, görev tazminatının %20 sini aşmasına rağmen görev tazminatının % 80 yerine tamamının ödendiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, kararın düzeltilmesine mahal bulunmadığı düşünülmektedir.

Arz olunur.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

33 sayılı İlamın 8. Maddesi ile, Belediyede görev yapan İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintilerin yapılmaması neticesinde ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 17.06.2020 tarih ve 47400 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. Maddesi ile tasdikine karar verilmiştir.

11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13694 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde;

“Görev tazminatı göstergeleri

MADDE 1 – (1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Hak kazanma ve ödenme şekli

MADDE 2 – (1) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Uygulama

MADDE 3 – (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.

Asgari görev tazminatı

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; makam tazminatı ödenen personele, ayrıca ödenecek görev tazminatı göstergeleri belirlendikten sonra, ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının % 20’sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80 inin asgari görev tazminatı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; Belediyede görevli İç Denetçiler ile Belediye Müfettişlerine yapılan ek ödemelerin toplamı, görev tazminatının % 20 sini aşmasına rağmen, görev tazminatının % 80 yerine tamamının ödendiği görülmüştür. Ancak anılan mevzuat hükümlerine göre söz konusu personele yapılan görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20’lik kesintinin yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, 17.06.2021 tarih ve 47400 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oybirliği ile,

Karar verildiği 03.11.2021 tarih ve 50380 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

YORUM EKLE