Mezuniyet Unvanından Dolayı Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Ek Gösterge Ödenir mi?

teknik hizmetler sınıfına ait bir kadroda görev yapmayan personele ek gösterge ödenirken mezuniyet unvanının dikkate alınıp alınmayacağı

Mezuniyet Unvanından Dolayı Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Ek Gösterge Ödenir mi?

teknik hizmetler sınıfına ait bir kadroda görev yapmayan personele ek gösterge ödenirken mezuniyet unvanının dikkate alınıp alınmayacağı

Mezuniyet Unvanından Dolayı Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Ek Gösterge Ödenir mi?

Mezuniyet Unvanından Dolayı Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Ek Gösterge Ödenir mi?

Memurun maaş hesabında kullanılan kalemlerden birisi de ek gösterge aylığıdır. Ek göster aylığı memurun maaşında önemli yer tuttuğu gibi  emekli keseneğinde, emekli maaşında ve emekli ikramiyesinde de önemlidir.  Bu çalışmamızda  ise teknik hizmetler sınıfına ait bir kadroda görev yapmayan personele ek gösterge ödenirken mezuniyet unvanının dikkate alınıp alınmayacağı konusunu inceleyeceğiz. Teknik öğretmenlerin ek göstergesi ile zam ve tazminatları hakkında detaylı bir inceleme yapacağımız için bu çalışmada teknik öğretmenleri değerlendirme dışı bıraktık.

Teknik Hizmetler Sınıfında Görev Yapmayan Memurun  Mezuniyet Unvanının Ek Göstergeye Etkisi

Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ıncı maddesinde teknik hizmetler sınıfına mensup olan memurlar sayılmıştır. 657 sayılı Kanunun  kapsamına  giren  kurumlarda  meslekleriyle  ilgili  görevleri  fiilen  ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı),  matematiksel  iktisatcı,  ekonomici  ve  benzeri teknik hizmetler sınıfına giren memurlardır.

Ayrıca,  teknik  öğretmen  okullarından  mezun  olup  da,  öğretmenlik  mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil ederler.

Teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda görev yapmadıkları halde  bu sınıfta görev yapabilecek unvanlara sahip memurların ek göstergelerinin nasıl ödeneceği kurumlarda zaman zaman sorunlara yol açmaktadır.  Bazı kurumlar başka sınıflarda görev yapmasına rağmen memurun mezun olduğu okulu esas alıp teknik hizmetler sınıfına ait ek gösterge üzerinden maaş öderken bazı kurumlar ise memurun görev yaptığı kadronun ek göstergesini ödemektedirler. 

657 sayılı yasada yer alan düzenlemelerden ek göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiği ve bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır.

657 Kanunun 33'üncü maddesine baktığımızda ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca Kanunun 147'nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu'nun  konuyla ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde teknik hizmetler sınıfında yer alan kadrolara atanmayan bir kişinin bu kadrolar için öngörülen ek göstergeden yararlanılamayacağı düşünülmektedir. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev yapan personelin ek göstergelerinin, kadro şartına bağlandığı, bu durumda ek göstergeden yararlanabilmek için salt unvana sahip olmanın yeterli olmadığı o unvana ilişkin görevde (kadroda) bulunmak gerektiği anlaşılmaktadır. 

 Sonuç olarak , Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları anlaşılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 08:53
YORUM EKLE