Memurların Yemek Yardımı Lokanta ile Anlaşılarak Yapılabilir mi?

Memura Lokanta İle Anlaşarak Yemek Yardımı Yapılabilirmi? kamu kurumu lokanta ile sözleşme yapıp memura yemek yardımı verebilir mi

Memurların Yemek Yardımı Lokanta ile Anlaşılarak Yapılabilir mi?

Memura Lokanta İle Anlaşarak Yemek Yardımı Yapılabilirmi? kamu kurumu lokanta ile sözleşme yapıp memura yemek yardımı verebilir mi

Memurların  Yemek Yardımı  Lokanta ile Anlaşılarak Yapılabilir mi?

Memura Lokanta İle Anlaşarak Yemek Yardımı Yapılabilirmi? Memura lokantadan yemek yemesi sağlanabilir mi?

Devlet Memurlarına Yapılan Yemek Yardımının   Lokanta  ve Market gibi yerlerle anlaşılarak ilgili yerlere para aktarılması suretiyle yapılamayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşü aşağıda yer almaktadır.

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115458-18 18.4.2006*6376

Konu :Yiyecek Yardımı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 16/03/2006 tarihli B.05.0.MAH.071.00.01/2805 sayılı yazı.

İlgi yazının incelenmesinden, Devlet Memurlarına yapılan yemek yardımının lokanta veya marketlerden sağlanıp sağlanmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

1) Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesi uyarınca hazırlanarak 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve yardımın uygulanması ile ilgili esaslar belirtilmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele, yiyecek yardımının lokanta veya marketlerden karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. Diğer taraftan, memurlarına yemek yardımında bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların, personelinin yeterli sayıda olmaması veya uygun yer bulunmayışı gibi sebeplerle yemekhanelerinde sağlayamadıkları öğle yemeklerini, 14/01/2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (1) Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında yer alan esaslar çerçevesinde bedeli alınması kaydıyla yemek servisi bulunan kurumların yemekhanelerinden karşılamaları, kurum bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin yemek servisinden faydalandıkları kurumun bu amaçla açılmış bulunan hesabına aktarılması şartıyla mümkün bulunmaktadır.

2) Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, bu maddede belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alınmış, aynı maddenin (a) bendinde ise genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşlar arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan “hizmet” tanımı kapsamında yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerine yer verilmiştir.

Buna göre, kurumlar çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, kurum bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda belirtilen Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin de söz konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle ihale edilerek piyasadan satın alınmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı konulan ödeneğin lokanta ve benzeri yerlere aktarılması suretiyle personele yemek yedirilmesine imkan bulunmamaktadır

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 22:12
YORUM EKLE