Memuriyetten Önceki Dil Puanı İle Tazminat Alınabilir mi?

Memurluktan Önce Alınan YDS Puanı İle Dil Tazminatı Alınabilir mi? Memur olmadan önce yds puanı olan kişi memur olduktan sonra almış olduğu puan ile

Memuriyetten Önceki Dil Puanı İle Tazminat Alınabilir mi?

Memurluktan Önce Alınan YDS Puanı İle Dil Tazminatı Alınabilir mi? Memur olmadan önce yds puanı olan kişi memur olduktan sonra almış olduğu puan ile dil yardımı alabilir mi, memur yabancı dil tazminatı ödemesi

Memuriyetten Önceki Dil Puanı İle Tazminat Alınabilir mi?

Memurluktan önce alınan yds puanı ile dil tazminatı alınabilir mi?

Memur olarak görev yapanlara YDS den almış oldukları puanlara göre gerekli şartları taşımaları kaydı ile Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir.Bazı kişiler memur olmadan önceki dönemlerde de Yds sınavlarına girmekte ve bu sınavlardan puan alabilmektedirler.Memur olmadan önce dil sınavına girerek memurlara ödenecek olan dil tazminatı için gerekli puanı olan kişilerin daha önce almış oldukları bu puanları memur olarak atandıktan sonraki zamanlarda kurumlarına ibraz ederek yabancı dil tazminatı alıp alamayacaklarını mevzuat hükümleri doğrultusunda açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  1 inci maddesinde; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.” hükmü yer almakta olup, mezkur kararnamede memuriyete giriş sonrasında alınacak yabancı dil sınavlarının geçerli olacağı hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yabancı dil seviye tespit sınavlarının geçerliliğinin beş yıl olarak belirlenmesine istinaden memuriyetten önce alınan Yabancı Dil  Sınav sonucunun geçerlilik süresi dolmamak kaydı ile Memuriyetten önce alınan Dil puanı ile memurun Yabancı Dil Tazminatından yararlanması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 10:06
YORUM EKLE