Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin vekalet ücreti

Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin vekalet ücreti

Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin vekalet ücreti

Memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin vekalet ücreti

Kamu kurumları bazı durumlarda bazı kadroların boşalması halinde ilgili görevlere vekaleten atamalar yapmaktadırlar.Görevlendirme yapılanın eğitim durumu,hizmet süresi ve fiilen bulunduğu kadronun unvanı gibi çeşitli durumlara göre ilgili kişilere vekalet aylığı ödenmekte veya ödenmemektedir.Ancak yapılan bazı  vekaleten görevlendirmelerde vekaleten eden kişinin asilde aranan şartları taşımış olsa bile vekalet aylığı alamayacağı durumlar söz konusudur.Bu durumlardan en başta gelen durum ise memuriyet mahalli dışına yapılan vekaleten görevlendirmelerde ortaya çıkmaktadır.

Vekalet Aylığı Ödemesine İlişkin Mevzuat 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekâlet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde “ Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

 Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.

 Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

 Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

 Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürülebilir.

 Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.” hükmü mevcuttur.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler” başlıklı 175 inci maddesinde; "Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat vazife harcırahı " başlıklı 14 üncü maddesinde; "Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekâleten gönderilenlere geçici görev yolluğu (yol masrafı ve yevmiye) ödeneceği”  hüküm altına alınmıştır.

 Yine 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Harcırahın sureti tediyesi" başlıklı 57 nci maddesinde ise; "Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” denildiğinden, söz konusu ödemenin ilgilinin vekâleten görevlendirildiği kurumun muhasebe işlemlerini yürüten saymanlık tarafından yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Memuriyet Mahalli dışındaki yerlere vekaleten görevlendirilen personellere Vekalet ücreti ödenmeyecek bunun yerine 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddeleri gereğince Geçici görev yolluğu ödenebilecektir.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 11:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gökhan Can
Gökhan Can - 2 ay Önce

Asilde aranan şartları taşıyan Vekile, zam ve tazminat farkı ödenir mi peki?

mevzuatinyeri.com
mevzuatinyeri.com @Gökhan Can - 2 ay Önce

boş kadro ise ödenir dolu kadroya vekalet ediliyorsa ödenmez