Memura yapılacak maaş iadelerinde faiz başlangıç tarihi

kamuda çalışan memurların çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya ödenmesi gerekirken sonradan mahkeme kararı ile ödenen tutarlarda uygulanacak

Memura yapılacak maaş iadelerinde faiz başlangıç tarihi

kamuda çalışan memurların çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya ödenmesi gerekirken sonradan mahkeme kararı ile ödenen tutarlarda uygulanacak olan faizin başlangıç tarihi danıştay kararı

Memura yapılacak maaş iadelerinde faiz başlangıç tarihi

Memura yapılacak maaş iadelerinde faiz başlangıç tarihi 

Memurların çeştli nedenlerle zamanında alamadığı maaş zam tazminat v.b ödemeler daha sonra memurun açmış olduğu davalar neticisinde idarece ödenebilmektedir. Memura yapılacak bu ödemelerde memurlar asli alacaklarını aldıkları gibi ayrcıa asıl alacağın zamanında ödenmemiş olması nedeniyle faiz talebinde de bulunmaktadırlar.Memurlara asıl alacağa bağlı olarak ödenecek olan faizin başlanğıç tarihinin ne olması gerektiği yönünde danıştay başkanlığınca verilmiş olan bir kararda bu husus açıklanmıştır. Bu karara göre 

Bir idari işlem veya eylemden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda, uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak;

a) İdareye başvuru var ise, bu başvuru tarihinin;

b) İdareye başvuru yok ise, davanın açıldığı tarihin;

c) Önce, yalnızca idari işlemin iptaline yönelik iptal davası açılması ve işlemin iptaline karar verilmesini takiben yasal süresi içerisinde iptale dayalı olarak tam yargı davası açılması durumunda, ilk davanın (iptal) açıldığı tarihteki başvuru tarihinin; başvuru yok ise, anılan (iptal) davasının açıldığı tarihin;

esas alınması gerektiği, istikrar kazanmış Danıştay İçtihatlarıyla kabul edilmektedir.

Danıştay Kararı - 12. D., E. 2021/101 K. 2022/3622 T. 14.6.2022

Bilindiği üzere faiz; bir işlem nedeniyle hakları ihlal edilen ilgililerin, bu işlem nedeniyle uğradıkları parasal kayıplarının veya yoksun kaldıklarını öne sürdükleri mali haklarının gecikerek ödenmesi ya da hiç ödenmemesi durumunda, bu gecikmeden doğacak zararı karşılayan bir meblağ olup, bu niteliği itibariyle yasal faiz, asıl alacağa bağlı fer’i bir alacak niteliğindedir.

Bir idari işlem veya eylemden dolayı uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda, uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak;

a) İdareye başvuru var ise, bu başvuru tarihinin;

b) İdareye başvuru yok ise, davanın açıldığı tarihin;

c) Önce, yalnızca idari işlemin iptaline yönelik iptal davası açılması ve işlemin iptaline karar verilmesini takiben yasal süresi içerisinde iptale dayalı olarak tam yargı davası açılması durumunda, ilk davanın (iptal) açıldığı tarihteki başvuru tarihinin; başvuru yok ise, anılan (iptal) davasının açıldığı tarihin;

esas alınması gerektiği, istikrar kazanmış Danıştay İçtihatlarıyla kabul edilmektedir.

Bu bağlamda, davacıya ödenen parasal haklara uygulanacak "yasal faizin başlangıç tarihi" olarak, görevine son verilmesine ilişkin işleme karşı dava açtığı tarihin esas alınması ve anılan tarihten davalı idarece ödemelerin yapıldığı tarihlere kadar hesaplanacak yasal faizin davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken; söz konusu parasal haklara, ödenmesi gereken tarihlerden itibaren işletilecek yasal faizin davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine şeklinde hüküm kurulmasında hukuka ve Danıştay içtihatlarına uygunluk bulunmamakta ise de; bu yanlışlık; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, İdare Mahkemesi kararının yasal faize ilişkin bölümünün, "davacının yasal faiz isteminin kabulüne, idarece ödenmiş olan 28.366,42 TL'nin, göreve son verme işlemine karşı açılan iptal davasının açıldığı tarihten ödemelerin yapıldığı tarihlere kadar hesaplanacak yasal faizinin davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE