Memur yetim aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alabilir mi?

memurun babasının ölmesi nedeniyle yetim aylığı alması durumunda çocuk için aile yardım ödeneği alınabilir mi?

Memur yetim aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alabilir mi?

Memur yetim aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alabilir mi?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir... Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre çocukların almış olduğu yetim aylığının gelir kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tereddütlere neden olmaktadır..

Mezkur kanunun 147/A maddesinde "aylık"; "Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, … ifade eder" denilmekte, ancak "aylık"-"gelir" ayrımı bu kanunda değil, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 3. maddesinin 16 ve 17. fıkralarında yer almaktadır. 5510 sayılı Kanun'un 3/17 maddesinde "Aylık": "Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi", 3/16. fıkrasında "Gelir"; "İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi", 3/7. fıkrasında "Hak sahibi": Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını, … ifade eder" denilmektedir.

Mezkur kanun maddelerinden 657 sayılı kanundaki "aylık" tanımına göre sadece "memur aylığı" kastedilmekte, 5510 sayılı kanunda özetle; çalışan maaşı "ücret" adı altında (m.3/12), çalışmayan (malul, emekli) maaşı "aylık" adı altında ele alınmaktadır. 5510 sayılı kanunda "gelir"; … sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan ödeme, "hak sahibi" de; aylık alanın ölümü halinde gelir bağlanmasına hak kazanan çocuk, şeklinde ele alındığında sonuç olarak " "yetim aylığı" diye tabir edilen ödeme 5510 sayılı kanunda yer alan "gelir" tanımındaki kapsama girmektedir.

Dolayısıyla 657 sayılı kanunun 202. maddesindeki "aylık almayan … çocuk … için … ödenir" ifadesinde ödemeye engel olan aylığın "yetim aylığı (geliri)" olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 657 sayılı DMK'nun 206 ncı maddesinin 3. fıkrasında; "Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar" için aile yardımı verilmeyeceği hükmü yer almıştır. Dolayısıyla kendisinin çalışması karşılığı değil, babasının ölümü nedeniyle hak kazanılan "gelir" niteliğindeki kazanç sebebiyle çocuk için verilen aile yardımı kesilemeyecektir.

YORUM EKLE