Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Örnek Memur Maaş Hesaplama  memur maaşı hesaplanırken dikkat edilmesi gerekenler

Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Örnek Memur Maaş Hesaplama  memur maaşı hesaplanırken dikkat edilmesi gerekenler

Memur Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Örnek Memur Maaş Hesaplama , memur maaş hesaplamasında gelir ve gider kalemleri, memur maaşında vergiye tabi unsurlar 

Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon memur görev yapmaktadır. Bu personeller in hepsi devletten maaş almaktadır. Maaş hesabına esas teşkil eden unsurların gün be gün artması, mevzuat değişiklikleri ve kavramsal karışıklar kamu görevlilerinin maaş hesabını ayrı bir uzmanlık alanına dönüştürmüştür. Kamuda görev yapan personellerden çalıştığı kurum ve görev gereği maaş hesabını bilmesi gerekenler ile maaş hesabına özel olarak ilgi duyan personelleri ayrı tutarsak birçok kişi kendisine ödenen maaşın nasıl hesaplandığını bilmemektedir.

Bu konuda en sık duyduğumuz söylem, maaşımız sistem tarafından otomatik hesaplanıyor, şeklinde olsa da unutmayalım ki; sistem maaşı kendisine girilen maaş unsurları üzerinden hesaplamaktadır. Bu sebeple, maaş hesabının unsurlarının ve yasal dayanaklarının bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Maaş hesabında iki ana bölüm üzerinden hesaplama yapıyoruz. Birinci kısım kişiye devletçe ödenen Gelirler kısmı ikinci kısım ise bu gelirlerden yapılan Kesintiler kısmıdır. Bu bölümler altında da gelir ve kesintilerin unsurları yer almaktadır.

Memur Maaş Hesaplama 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı ile yan ödeme katsayısı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından genelge ile duyurulmaktadır.

Memur Maaşında Yer Alan Gelir Kalemleri 

A-GELİRLER

1-

Aylık=

Aylık Katsayı*Gösterge Rakamı

1- AYLIK: Devlet Memurları Kanunun 43. maddesinde bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek aylık gösterge tablosunda yer alan gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı ile hesaplanır.

2-

Ek Gösterge Aylığı=

Aylık Katsayı* Ek Gösterge Rakamı

2-EK GÖSTERGE AYLIĞI: Ek Gösterge aylığı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43.maddesinde düzenlenmiştir. Ek gösterge aylığı; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak DMK’ya ekli I ve II sayılı cetvellerden tespit edilecek ek gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

3-

Taban Aylığı=

1000* Taban Aylığı Katsayısı

3- TABAN AYLIĞI: 375 sayılı KHK’nın 1. Maddesinde 1000 gösterge rakamı üzerinden taban aylığı ödeneceği hükme bağlanmış olup kişiye ödenecek miktar taban aylığı katsayısının bin rakamı ile çarpımıyla bulunmaktadır.

4-

Kıdem Aylığı=

Aylık Katsayı* Kıdem Yılı*20

4- KIDEM AYLIĞI: Kıdem Aylığı da 375 sayılı KHK’nın birinci maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin hizmet yılının yirmiyle çarpılıp çıkan tutarında aylık katsayıyla çarpılmasıyla hesaplanır. KHK, 25 ve üzerinde hizmeti olanlara ise kıdem aylığı katsayısını 500 olarak sabitlemiştir.

5-

Yan Ödeme=

Yan Ödeme Katsayısı*Yan Ödeme Oranı

 5-YAN ÖDEME: Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın bir başka ifadeyle yan ödeme kararnamesinin zamlar kısmında kişiye ödenecek puan toplamının yan ödeme katsayısı ile çarpımı neticesinde kişinin yan ödemesi hesaplanır. Kararnamenin yasal dayanağı ise DMK’nun 152. Maddesidir.

 6-     

Tazminatlar=

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı* Tazminat Oranı

6-TAZMİNATLAR: En yüksek devlet memuru aylığı ile kişinin görevinin tazminat oranı ile çarpımı ile hesaplanır. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın tazminatlar kısmında kişiye ödenecek tazminat oranı yer almaktadır.

7-

Aile Yardımı=

Aylık Katsayı* Aile Yardımı Katsayısı

  7-AİLE YARDIMI: DMK 202. Madde

8-

Çocuk Yardımı=

Aylık Katsayı* Çocuk Yardımı Katsayısı

 8-ÇOCUK YARDIMI: DMK’nın 202. Maddesinde düzenlenmiştir. Burada 72. Aya kadar olan çocuklara ait çocuk yardımı hesaplanırken katsayı bir kat artırımlı olarak hesaplanır.

 9-

Ek Tazminat=

En yüksek Devlet Memuru Aylığı* Ek Ödeme Oranı

9-EK TAZMİNAT: 375 sayılı KHK’nın Ek Madde -9 kapsamında hesaplanmaktdır.

10-

Emekli Keseneği Devlet Katkısı=

(1+2+3+4)+EYDMM*Ek Göstergeye Bağlı Oran)*20

10-EMEKLİ KESENEĞİ (DEVLET) : Bu hesaplama 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe giren devlet memurları içindir. 5510 sayılı yasandan sonra işe girenler için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

  10-

Emekli Keseneği Devlet/MYÖ Sigortası devlet=

(1+2+3+4+6)*%11

 10-EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET (5510 SONRASI İŞE GİREN): Burada dikkat edilmesi gereken husus özel hizmet tazminatının hesabında ek, ilave ve bölgesel tazminatlar ilave edilmeyecektir.

11-

GSS Devlet Katkısı=

(1+2+3+4)*EYDMM+Ek Göstergeye Bağlı Oran)*12

11-GSS DEVLET KATKISI: Bu hesaplama 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe giren devlet memurları içindir. 5510 sayılı yasandan sonra işe girenler için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

11-

GSS Devlet Katkısı=

(1+2+3+4+6)*%7,5

11-GSS DEVLET KATKISI (5510 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN): Burada da Özel Hizmet Tazminatına ilave yapılmayacaktır.

12-

Yabancı Dil Tazminatı=

Yabancı Dil Puan Katsayısı*Aylık Katsayı

12-YABANCI DİL TAZMİNATI: 375 sayılı KHK 2. Maddesi ile düzenlenmiştir.

13-

Makam Tazminatı=

Makam Tazminatı Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

13-MAKAM TAZMİNATI: Devlet Memurları Kanunu’nun Ek -26’ncı maddesinde konuya ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

14-

Görev Tazminatı=

(Makam Tazminatı Gösterge Rakamı+Makam Tazminatının Karşılığı Görev Tazminatı)*Aylık Katsayı

14-GÖREV TAZMİNATI: 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.

Memur Maaşında Yer Alan Kesintiler 

  1-

Emekli Keseneği Kişi=

(1+2+3+4)*EYDMM+Ek Göstergeye Bağlı Oran)*16

1-EMEKLİ KESENEĞİ (KİŞİ): Bu hesaplama 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe giren devlet memurları içindir. 5510 sayılı yasandan sonra işe girenler için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

1-

Emekli Keseneği Kişi/Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortası=

(1+2+3+4+6)*%9

1-EMEKLİ KESENEĞİ KİŞİ (5510 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN)

 2-

Emekli Keseneği Devlet Katkısı=

(1+2+3+4)*EYDMM+Ek Göstergeye Bağlı Oran)*20

2- EMEKLİ KESENEĞİ (DEVLET): Bu hesaplama 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe giren devlet memurları içindir. 5510 sayılı yasandan sonra işe girenler için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

2-

Emekli Keseneği Devlet/MYÖ Sigortası Devlet=

(1+2+3+4+6)*%11

2-EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET (5510 SAYILI YASA SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN)

                3-

GSS Devlet Katkısı=

(1+2+3+4)*EYDMM+Ek Göstergeye Bağlı Oran)*12

 3-GSS DEVLET KATKISI: Bu hesaplama 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe giren devlet memurları içindir. 5510 sayılı yasandan sonra işe girenler için hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.

                3-

GSS Devlet Katkısı=

(1+2+3+4+6)*%7,5

3-GSS DEVLET KATKISI (5510 SAYILI YASA SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN)

                4-

GSS Kişi Katkısı=

(1+2+3+4+6)*%5

4- GSS KİŞİ: 5510 sayılı yasadan sonra işe girenler için GSS kişi katkısı da hesaplanmaktadır. Bu yasadan önce işe girenlerden bu kesinti yapılmamaktadır.

                5-

Gelir Vergisi=

(1+2+3+4+5)-(Emekli Keseneği Kişi+SendikaAiadatı+GSS Kişi)*Gelir Vergisi Oranı

5- GELİR VERGİSİ: Bulunacak Gelir Vergisi tutarından kişinin asgari geçim indiriminin çıkarılması sonucu hesaplanan tutar kişinin gelir vergisi olacaktır.

                6

Damga Vergisi=

Aile ve Çocuk Yardımı Hariç Gelirler Toplamı* Damga Vergisi Oranı

6- DAMGA VERGİSİ

KİŞİYE ÖDENECEK TUTAR= GELİRLER TOPLAMI-KESİNTİLER TOPLAMI

 

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 16:08
YORUM EKLE