Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaşına zam yapılır mı?

Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaşına zam yapılır mı?

Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaşına zam yapılır mı?

Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaşına zam yapılır mı?

Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaşına zam yapılır mı?

Maaşı dondurulup araştırmacı kadrosuna atananların maaş zammı talebine yerine getirilir mi?

.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken, 08/08/2011 tarih ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 12. madde uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacının; ilçe spor müdürü olarak aldığı maaşının dondurularak, maaş artış ve zamlarından yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin iptal talebi reddedildi. İlk derece mahkemesinin bu kararını temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derce mahkemesi kararını onayarak temyiz talebini reddetti.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/3482

Karar No: 2022/1021

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken, 08/08/2011 tarih ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen Geçici 12. madde uyarınca araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan davacının; ilçe spor müdürü olarak aldığı maaşının dondurularak, maaş artış ve zamlarından yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi ve anılan Geçici 12. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/01/2020 tarih ve E:2018/3238, K:2020/109 sayılı bozma kararına uyularak;

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Geçici 12. maddesine göre, Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında il spor müdürü ve ilçe spor müdürü kadrolarında bulunanların, ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılacağı ve bu personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları ödemelerin toplam net tutarının (sabit bir değer olarak esas alınarak) yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarın herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödeneceği; uyuşmazlık konusu olayda, davacının eski kadrosunda en son ayda aldığı ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının, yeni atandığı kadroya ilişkin olarak yapılan ve madde kapsamında sayılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının, fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödendiği; bu tutarın sabit bir değer olarak alınacağına ve aradaki fark kapanıncaya kadar ödeneceğine yönelik düzenlemeler uyarınca, araştırmacı kadrosuna atanmadan önce aldığı son aylığının dondurulmasının yasal bir zorunluluk olduğu, son aylığına maaş artış ve zamlarının yansıtılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Mahkemece ücret farkının kapanıp kapanmadığı konusunda eksik inceleme yapıldığı ve dava konusu işlem nedeniyle, mali ve parasal yönden kazanılmış haklarındaki kaybın hukuka aykırı olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmadığı; 3289 sayılı Kanun'un Geçici 12. maddesi uyarınca, araştırmacı kadrosuna atandığı, maaşının dondurulduğu ve maaş artışı ile zamlardan yoksun bırakıldığı, özlük ve mali haklarının geriye götürüldüğü, ilçe spor müdürü maaşı ile sabitlenen maaşı arasında önemli tutarda fark oluştuğu, görevde yükselme suretiyle ve kazanılmış statüsüne bağlı olarak edindiği özlük ve parasal haklarında kaybının bulunduğu, bu durumun Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu; ayrıca Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilat yapısı değişmediği, sadece ilçe spor müdürü kadrosunun isminin değiştirildiği; bu kadro halen var olduğu halde, yönetim hizmetleri grubu içinde yer almayan, personel rejiminde görev, yetki ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiş olan torba kadro mahiyetindeki araştırmacı kadrosuna atandığı, statüsünde yapılan bu değişikliğin haklı bir gerekçesinin de bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

3289 sayılı Kanun'un Geçici 12. maddesi çerçevesinde davacının araştırmacı kadrosuna atandığı, maaşının sabitlendiği ve fark tazminatından yararlandırıldığı; dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022, 10:32
YORUM EKLE