Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

Kıst veya Yarım Maaş Ödenmesi Durumunda Asgari Geçim İndirim Hesabı 


Yıl içinde kurum değiştirerek yeni göreve başlayan personele kısmi ücret ödemesinin yapılması durumunda aynı ay içerisinde asgari geçim  indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı. hususunda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen Özelge yazımız ekinde yayımlanmıştır.

Sayı: 62030549-120[32-2014/139]-1407
Tarih: 22/05/2014
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı : 62030549-120[32-2014/139]-1407 22/05/2014
Konu : Yıl içinde kurum değiştirerek yeni göreve başlayan personele kısmi ücret ödemesinin yapılması durumunda aynı ay içerisinde asgari geçim indiriminden yararlanılıp yararlanılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzda yeni göreve başlayan personele kısmi ücret ödemesi yapıldığı belirtilerek, personele kısmi ödenen ücrete asgari geçim indirimi hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ayrıca başka kurumdan asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanarak kurumunuzda yeni işe başlayan personele aynı ay içerisinde tekrar asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde; ‘Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103.'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
...
Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.' hükmüne yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ‘nin ‘Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması' başlıklı kısmında, 'Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin '3. Uygulamanın Esasları ‘başlıklı bölümünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur. A.G.İ. Yıllık Tutarı=(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15 Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12'ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yaralanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12'sini geçemeyecektir. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
...
Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.', açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, aynı ay içinde işveren değiştiren personele ayrıldığı aya ilişkin kıst dönem ücretin hesabında eski işveren tarafından asgari geçim indirimi tam olarak uygulanması gerektiğinden yeni işverenin anılan personele aynı aya ilişkin yapacağı kıst dönem ücretine asgari geçim indirimini uygulaması söz konusu değildir. Ancak, personelin aylık olarak hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı kıst dönem ücretine hesaplanan gelir vergisinden fazla olması halinde kıst dönem ücretinde mahsuba konu edilmeyen asgari geçim indirimi tutarının eski işveren tarafından yeni işverene bildirilebileceği tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 10:51
YORUM EKLE