Kimlere İkinci Görev Aylığı Ödenebilir?

İkinci Görev Aylık Ödemesi  nasıl hesaplanır, kimler ikinci görev aylığı alabilir, 657 sayılı kanun 87 ve 88 madde kapsamında ikinci görev aylığı

Kimlere İkinci Görev Aylığı Ödenebilir?

İkinci Görev Aylık Ödemesi  nasıl hesaplanır, kimler ikinci görev aylığı alabilir, 657 sayılı kanun 87 ve 88 madde kapsamında ikinci görev aylığı ödemesi

Kimlere İkinci Görev Aylığı Ödenebilir?

İkinci Görev Aylık Ödemesi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87. ve 88. maddelerinde ikinci görev yasağı ve ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İkinci görev yasağı başlıklı  87 maddesinde :

"Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, İkinci görev verilemez;bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. " hükmü yer almaktadır.Kanunun bu maddesinde genel bir sınır çizildikten sonra devamında sayılan görevlerden dolayı ücret alınabileceği belirtilmiştir.

"Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır." hükmü doğrultusunda yapılan işlerden dolayı bu işlerde görev yapan memurlar yapmış oldukları görevlerin ücretini alabileceklerdir.

İkinci Görev Aylığı Kimlere Ödenir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İkinci görev verilecek memurlar ve görevler başlıklı 88.maddesinde

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,  İkinci görev olarak verilebilir.

 Asıl görevlerinin yanında;

a)  Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir" hükmü yer almaktadır.İlgili maddede sayılan unvanlarda bulunanlara kanun maddesinde sayılan görevler ikinci görev olarak verilebilir.

İkinci Görev Aylığı Hesaplaması

İkinci görev aylığı, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinde yer alan ; "....88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir." hükmü gereğince görevlendirilenlere , görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir." hükmü yer almaktadır. İkinci görev aylığı verilecek kamu personelin Maaş göstergesi ile Ek Gösterge  toplamının 2/3’ünü maaş katsayısı ile çarpılarak bulunan brüt tutar üzerinden Gel. ve Damga Vergisi kesilerek hesaplanır

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 14:45
YORUM EKLE