İşsizlik Maaşı Alan Eş İçin Aile Yardımı Alınabilir mi?

Eşi İşsizlik Maaşı Alan Memurun Aile Yardımı alabilir mi, işsizlik maaşı aile yardımı ödemesine engel olur mu, işsizlik maaşı alan eş için aile

İşsizlik Maaşı Alan Eş İçin Aile Yardımı Alınabilir mi?

Eşi İşsizlik Maaşı Alan Memurun Aile Yardımı alabilir mi, işsizlik maaşı aile yardımı ödemesine engel olur mu, işsizlik maaşı alan eş için aile yardımı ödemesi hk DPB görüşü , işsizlik maaşı aile yardımı

İşsizlik Maaşı Alan Eş İçin Aile Yardımı Alınabilir mi?

Eşi İşsizlik Maaşı Alan Memurun Aile Yardımı

Memur olarak görev yapanların çalışmayan herhangi bir yerden maaş almayan eşleri için maaşları ile birlikte aile yardımı ödeneği ödenmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardımı Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği ödeneceği bu yardımdan memurun faydalanması için ise memurun eşinin  menfaat karşılığı çalışmaması  veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması şartı getirilmiştir.Memurun eşinin işçi olarak çalışması durumunda ilgili eş için menfaat karşılığı çalıştığı için aile yardımı ödeneği ödenmemektedir.Memurun işçi olarak çalışan eşi işten ayrıldıktan sonra ise menfaat karşılığı çalışma sona erdiğinden aile yardımı ödeneği ödenmeye başlanmalıdır.Ancak kamu kurum ve kuruluşlarınca en fazla tereddüt yaşanan hususlardan birisi memurun işçi eşininin işten ayrılmasından sonra işsizlik maaşından faydalanması durumunda ortaya çıkmaktadır.İşsizlik maaşı alan eş için aile yardım ödeneği ödenip ödenmeyeceği hususunda karar vermek için işsizlik maaşının 657 sayılı kanunda belirtilen sosyal güvenlik kurumları dan maaş almamak şartına uygunluk gösterip göstermediği incelenmelidir.

İşsizlik Ödeneği Maaş Olarak Değerlendirilebilir mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar” başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendine göre “İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme,” olarak tanımlanmış olup, anılan ödeneğin işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatımızda aylık olarak tanımlanmaması sebebiyle eşi işsizlik maaşı alan devlet memurunun , 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi doğrultusunda Aile Yardım Ödeneği alabileceği düşünülmektedir.

İşsizlik maaş alan eş için aile yardımı ödenebileceği hakkında DPB görüşü yazımız ekinde yer almaktadır.

ÖZET: İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda.(18/11/2013-17743) Belediyenizde Devlet memuru statüsünde çalışan personele işten çıkarılması sebebiyle işsizlik ödeneği alan eşi için aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardımı Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükmü yer almaktadır. Ayrıca eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamı 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/7/2011 tarihinden itibaren (2.134) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Eş için aile yardımı ödeneği yapılabilmesi; eşin menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması şartına bağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri düzenleyen ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Sosyal yardımlar” başlıklı 12 nci maddesinde “Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır. … b) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar” başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendine göre “İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme,” olarak tanımlanmış olup, anılan ödeneğin işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatımızda aylık olarak tanımlanmaması sebebiyle Devlet memuru statüsünde çalışan personelin işsizlik ödeneği alan eşi için, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi ve Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca Aile yardımı bildirimi verilmesi halinde eşin durumunda meydana gelen değişikliği takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğinden faydalanabileceği değerlendirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 15:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Levent kaplakarslan
Levent kaplakarslan - 3 yıl Önce

İşsizlik maaşı alıyorum sosyal yardım alabilirmiyim