Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadastro teknikeri iktisat bölümünü bitirdiğinde özlük haklarından yararlanabilir mi?

Harita ve kadasto teknikeri olarak görev yapan personelin iktisat bölümünü bitirmesinin maaşına etkisi hakkında karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/8122 E. , 2020/3298 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/8122
Karar No : 2020/3298

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Valiliği
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ... İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde harita ve kadastro teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu olması nedeniyle üst öğrenime dayalı zam ve tazminatlarının tarafına ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir

.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ekinde yer alan (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "Teknik Hizmetler Bölümünün" (b) bendinde yer alan ek göstergeleren yararlanabilmek için, teknik hizmetler sınıfında bulunmak ve yine aynı bentte belirtilen kariyer unvanlara ilişkin kadrolarda görev yapıyor olmak gerektiği, harita kadastro teknikeri olarak görev yapan davacının ise her ne kadar bitirmiş olduğu İktisat Bölümü Lisans Programı nedeniyle iktisatçı unvanını almış ise de dava konusu işlem tarihi itibariyle iktisatçı-ekonomist kadrosunda görev yapmadığından iktisatçı-ekonomist kadrolarında çalışanlar için öngörülen ek göstergeden yaralanamayacağı; özel hizmet tazminatı oranlarının belirlenmesinde öğrenim düzeyinin belirleyici olmakla birlikte söz konusu öğrenimin yapılan görevle ilgili olması gerektiği, teknik hizmetler sınıfında harita kadastro teknikeri unvanıyla görev yapan davacının bitirdiği İktisat Bölümü'nün, fiilen yerine getirdiği harita kadastro teknikerliği göreviyle ilgili olmadığı, bu itibarla, Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) sayılı Cetvelde yer alan ve en az dört yıllık yükseköğrenim görenler için öngörülen özel hizmet tazminatı oranından da yararlandırılması mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, iktisatçı unvanının 657 sayılı Kanunu'nun 36. maddesinin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünde yer alıp almadığına ilişkin olduğu, davalı idarede görev yapan personellerden işgal etmediği kadroya ait ek gösterge, özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerden yararlandırılanların bulunduğu ve bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2011 tarihli yazısında da, zam ve tazminatların ödenebilmesi için bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesi şartının yeterli görüldüğü, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, davacının iktisatçı kadrosunda görev yapmaması sebebiyle bu kadroya ilişkin ek göstergeden, bitirmiş olduğu lisans öğreniminin göreviyle ilgili mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle ise bu öğrenime dayalı özel hizmet tazminat oranından yararladırılmasının mümkün bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Diğer taraftan; İdare Mahkemesince verilen kararın gerekçesinde "ek gösterge" hususunda da açıklamalara yer verilmiş olmakla birlikte; başvuru ve dava dilekçesinde davacının talebinin, sadece bitirmiş olduğu üst öğrenimden kaynaklı zam ve tazminatların ödenmesine ilişkin olduğu, ek göstergeden yararlandırılmasına ilişkin bir talebinin bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklamasına yer verilen husus, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen AÇIKLAMA İLE ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE