Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Göreve iade edilen kişiye tazminat hesaplanırken mahsuplaşma yapılır mı?

Üniversitede araştırma görevlisi iken görevine son verilen kişinin göreve iade edildikten sonra maddi tazminat talebiyle açılan davaya bakan ilk derece mahkemesi kişinin araştırma görevlisi olarak alacağı maaş ile ilişiği kesildikten sonraki dönemde öğretmen olarak görev yaparken aldığı maaş arasındaki farkın tazminat olarak ödenmesine hükmetti.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2018/6985 E. , 2021/4858 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6985
Karar No : 2021/4858

TEMYİZ EDENLER : 1- (DAVALI) ... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. ...
2- (DAVACI) ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ..............Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi iken 20.10.2001 tarihinde görevine son verilen davacı tarafından, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali ve maddi kayıplarının faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada ... İdare Mahkemesi'nin E: ... K: ... sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ve yoksun kalınan parasal hakların iadesine karar verilmesi üzerine parasal haklarının eksik ödendiğinden bahisle 133.300,00-TL maddi, 80.000,00-TL manevi olmak üzere toplam 213.300,00-TL tazminatın sözleşmesinin yenilenmediği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla; 133.300,00-TL maddi zararın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemi yönünden, davacının öğretmen olarak görev yaptığı dönemde (2002/11-2008/8) aldığı maaş tutarının 52.267,95-TL olduğu, bu dönemde araştırma görevlisi olarak görev yapsa idi alabileceği maaş tutarının 64.278,15-TL olduğu, dolayısıyla aradaki maaş farkının 12.010,20-TL olduğu, ancak davalı idare tarafından davacıya 8.397,95-TL ödeme yapıldığı değerlendirildiğinde parasal hak kaybının 3.612,25-TL olduğu sonucuna varılmış olup, maddi tazminat isteminin 3.612,25-TL'ye ilişkin kısmı yönünden kabulüne, geri kalan kısımlar yönünden maddi bir kaybı oluşmadığından maddi tazminat isteminin reddine; 80.000,00-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemi yönünden ise, davacının duyduğu elem ve üzüntünün kısmen de olsa giderilebilmesi için 50.000,00-TL manevi tazminatın dava tarihi olan 20.07.2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurularına konu Mahkeme kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve taraflarca ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından; uğradığı haksızlıktan sonra psikolojik depresif rahatsızlık olan "obsesif kompulsif" bozukluk rahatsızlığına yakalandığı, teşhisi gösterir sağlık heyet raporunun dosyada mevcut olduğu, bu rahatsızlığının devam etttiği, iyileşmek için manevi tazminat olarak takdir edilen 50.000,00-TL ve yasal faiziyle birlikte ne kadar olacaksa hepsini vermeye hazır olduğu, kendisini psikolojik hasta eden, hayattan soğutan, eşine, çocuklarına ve akrabalarına ıstırap çektiren işten atılma olayı yüzünden kahrolduğu, insan içine çıkamaz olduğu, fişlendiği, akademik linç girişimine maruz kaldığı, sürgüne gönderildiği, arkadaşsız kaldığı; en azından yasal faiz tutarının olay tarihi olan 20.10.2001 tarihinden itibaren işletilmesi gerektiği ileri sürülerek, davanın reddine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDEN DAVALI İDARENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davanın görev, ehliyet, süre aşımı ve husumet nedenleriyle usulden reddedilmesi gerektiği, davacı hakkında verilen hükmün sonuçlarının davacı hakkında derhal uygulandığı, eksik ve hatalı ödeme gibi sonuçlara yer bırakılmadığı, Mahkemenin hatalı yaptığı hesaplama ve hesaplamaya dair bilirkişi incelemesinde de bulunmamış olması, davacıya yapılan ödemelerin mükerrer hesaplanmasına sebep olunduğu, başka bir idarede çalışması sonucu karşılığını alan davacı için adeta hiçbir çalışması yokmuş gibi aynı sürelere tekabül eden dönem için ücret hesaplaması yapılmasının hukuka uygun olmadığı, yaşanan kaybın sorumlusu olarak Dumlupınar Üniversitesinin görülmesinin hukuki olmadığı, başka bir idarece gerçekleştirilen eksik ödemenin sorumlusunun, çalışmanın olduğu dönemde hiç bulunmayan idareye yüklenemeyeceği, davacıya aynı konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesince 32.787,50-TL, eski rektör ... tarafından (beyanına göre) 27,00,00-TL, üniversitelerince de 35.214,24-TL ödendiği düşünüldüğünde, davacının bu konuyu mükerrer olarak gündeme getirdiği ve kendisi hakkında "sebepsiz zenginleşme" sonucunu doğurduğu, .................................................Üniversitesinin harçlardan muaf olduğu gözetilmeksizin aleyhine hüküm kurulmasının da hukuka aykırı olduğu, Üniversite lehine belirlenen avukatlık ücretinde orantısal bir hata yapıldığı, %3 oranında kabul oranı varken, üniversite lehine belirlenen avukatlık ücretinin hatalı olduğu ileri sürülerek, davanın kabule ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

DAVACININ SAVUNMASI : Davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DAVALI İDARENİN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, davalı idarenin usule yönelik itirazları kabul edilmeyerek ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz istemlerinin reddine,
2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 26/10/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE