görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

görevden uzaklaştırlan personele maaş iadesi yapılması durumunda faiz ödemesi yapılır mı

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 nci maddesinde;

"Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir."

hükmüne, 138 inci maddesinde görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlara, 140 inci maddesinde ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırmaya, "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinde ise;

"Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir."

hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanların aylıklarının kesilmiş olan 1/3’ünün kendilerine ödeneceği, görevden uzakta geçirdikleri sürelerin, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, geriye yönelik olarak faiz ödeneceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine göre iade edilen kesintiler için, gerek 657 sayılı Kanunda gerekse diğer ilgili mevzuatta faiz ödeneceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu süreler için ilgililere faiz ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE