Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Görev süresi dolan araştırma görevlisine ödenen maaş geri istenebilir mi?

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/2466 E. , 2021/4834 K. nolu kararında,  araştırma görevlisi kadrosunda kendisine yüklenen görevleri fiilen yerine getirdiği tartışmasız olan ilgilinin, fiilen ifa edilmiş bu görevin karşılığı olan aylık ödemelerden yararlanması zorunlu olduğundan, davacıya fazladan maaş ödendiğinden bahisle hakkında borçlandırma yapılmasına ilişkin işlemin hukuka aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/2466 E. , 2021/4834 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2466
Karar No : 2021/4834

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): ...
Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...Üniversitesi Rektörlüğü
Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/09/2019 tarih ve E:2014/3356, K:2019/8007 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...
Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının aynen onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede öne sürülen düzeltme nedenleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulunduğundan düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/09/2019 tarih ve E:2014/3356, K:2019/8007 sayılı kararının davacının görev süresi dolduğu halde fazladan maaş ödendiğinden bahisle fazladan ödenen bu tutar kadar hakkında borçlandırma yapılmasına dair kısmı kaldırılarak işin esası yeniden incelendi.


Dava, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı doktora öğrencisi olup 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaması yolundaki ...tarihli, ...sayılı işlem ile görev süresi dolduğu halde fazladan maaş ödendiğinden bahisle fazladan ödenen bu tutar kadar hakkında borçlandırma yapılmasına dair ...tarihli, ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İdare Mahkemesince, 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca atama yapılabilmesinin, ancak, ilgili idarenin böyle bir hizmete ihtiyaç duyması, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine, rektörün onayı ile mümkün olduğu, anılan atamaların idarenin takdir yetkisinde olması bakımından, 33. madde uyarınca istihdam edilme talebine yönelik her başvurunun davalı idarece kabulü gibi bir zorunluluk bulunmadığı, davacının atama başvurusunun da yukarıda belirtilen usul çerçevesinde, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı ve dekanın görüşü alınarak ilgili Enstitünün ...tarih ve ...sayılı yazısı da dikkate alınmak suretiyle hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığının açık ve net olarak ortaya konması, hizmete ihtiyaç duyuluyor ise davacının niteliklerinin atanmak istediği görev için uygun olup olmadığının davalı idare tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekirken, bu usul takip edilmeden davacının doktora öğrenimini tamamladığından bahisle görev süresinin uzatılmaması yolunda tesis edilen davaya konu işlem ile 30/10/2012 tarihinde görev süresinin uzatılmış olması nedeniyle 04/10/2012-14/11/2012 tarihleri arasında araştırma görevlisi kadrosunda kendisine yüklenen görevleri fiilen yerine getirdiği tartışmasız olan davacının, fiilen ifa edilmiş bu görevin karşılığı olan aylık ödemelerden yararlanması zorunlu olduğundan, davacıya fazladan maaş ödendiğinden bahisle hakkında borçlandırma yapılmasına ilişkin İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ...tarih ve ...sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.


Davacı tarafından karar düzeltme isteminin kabul edilmek suretiyle Dairemizin 30/09/2019 tarih ve E:2014/3356, K:2019/8007 sayılı kararının kaldırılarak Mahkeme kararının onanması talep edilmektedir.


Mahkeme kararının davacının görev süresi dolduğu halde fazladan maaş ödendiğinden bahisle fazladan ödenen bu tutar kadar hakkında borçlandırma yapılmasına dair ...tarihli, ...sayılı işlem yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısım yönünden yapılan inceleme;


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. maddesinin ilk fıkrasında “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükmüne yer verilmiştir.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 55. maddesinde ise; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” hükmü bulunmaktadır.


Dosyanın incelenmesinden; davacının 14/09/2009 tarihinde 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atamasının yapıldığı, en son görev süresinin 30/10/2012 tarihinde aynı Kanun maddesi uyarınca 1 yıl daha uzatıldığı, ancak doktora öğrenimini 09/11/2012 tarihinde tamamlaması üzerine İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca alınan ...tarih ve ...sayılı karar ile, davacının hizmetine ihtiyaç görüldüğünden 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atamasının yapılması hususunda Rektörlük'ten talepte bulunulduğu, Rektörlük'ün ...tarihli, ...sayılı işlemiyle davacının 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev süresinin uzatılmasının uygun görülmediği, ...tarih ve ...sayılı Rektörlük onayı ile 09/11/2012 tarihi itibariyle davacının kadrosunun boşaltılmasına karar verildiği, İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ...tarihli, ...sayılı işlemiyle davacının görev süresi dolduğu halde sehven fazladan maaş ödendiğinden bahisle 04/10/2012-14/11/2012 tarihleri arasında fazladan ödenen bu tutar kadar hakkında borçlandırma yapıldığı anlaşılmaktadır.


Dosyadaki belgelerden, davacının doktora öğrenimini tamamladığı 09/11/2012 tarihinden sonra da üniversitede yapılan sınavlarda gözetmen olarak çalıştığı ve gözetmen olarak girdiği en son sınavın 11/01/2013 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 30/10/2012 tarihinde görev süresinin uzatılmış olması nedeniyle 04/10/2012-14/11/2012 tarihleri arasında araştırma görevlisi kadrosunda kendisine yüklenen görevleri fiilen yerine getirdiği tartışmasız olan davacının, fiilen ifa edilmiş bu görevin karşılığı olan aylık ödemelerden yararlanması zorunlu olduğundan, davacıya fazladan maaş ödendiğinden bahisle hakkında borçlandırma yapılmasına ilişkin İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ...tarih ve ...sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


İdare Mahkemesince verilen kararın bu kısmı ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır.


Mahkeme kararının 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaması yolundaki ...tarihli, ...sayılı işlem yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına ilişkin Dairemiz kararı yönünden yapılan inceleme;


Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.


İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle, Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/09/2019 tarih ve E:2014/3356, K:2019/8007 sayılı temyize konu kararının, davacının görev süresi dolduğu halde fazladan maaş ödendiğinden bahisle fazladan ödenen bu tutar kadar hakkında borçlandırma yapılmasına dair kısmı yönünden, karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının onanmasına; 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca yeniden araştırma görevlisi olarak atanmaması yolundaki 25/12/2012 tarihli, 11074 sayılı işlem yönünden ise karar düzeltme isteminin reddine, dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine 26/10/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.


KARŞI OY :
(X)- Dairemizce temyizen verilen 30/09/2019 tarih ve E:2014/3356, K:2019/8007 sayılı kararda yer alan azlık görüşüm doğrultusunda karar düzeltme isteminin tümüyle kabulü ve Dairemizin 30.09.2019 günlü kararı kaldırılarak mahkeme kararının aynen onanması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum.
 

YORUM EKLE