Fark tazminatı ödemesinden ne kadar süre yararlanılacak?

Fark tazminatı ödenmesinin emsaline ödenen maaşa eşitlenene kadar devam edeceğine dair karar

Fark tazminatı ödemesinden ne kadar süre yararlanılacak?

Fark tazminatı ödemesinden ne kadar süre yararlanılacak?

Kamuya ait .......A.Ş.’nde çalışmakta iken özelleştirme uygulaması sonucu bir kamu kurumuna atanan ve fark tazminatı ödemesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 5473 sayılı Yasa ile eklenen Ek 3. madde uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararlarının dikkate alınması talebiyle yapılan başvurularda, ilgilinin atandığı kurumda ödenen maaş ile emsaline ödenen maaşın eşitlenmesi nedeniyle fark tazminatı ödenmeyeceğine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY


Onbirinci Daire

Esas No: 2016/7296

Karar No: 2016/4656

İstemin Özeti : ... A.Ş'nde görev yapmakta iken, özelleştirme sonucu davalı idareye atanan davacının, 4046 sayılı Yasanın 22. ve 406 sayılı Yasa’nın Ek 29. maddesi gereğince önceki ve yeni görevleri arasında oluşan parasal haklarının ödenmesi sırasında, 5473 sayılı Yasa uyarınca 08.05.2006 tarihli 2006/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 01.01.2006 ve 01.07.2006 tarihlerinden geçerli olmak üzere getirilen ek ödemelerin de dikkate alınması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle 01.12.2010 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmak suretiyle 15.06.2012 tarihli maaş ödemesi ile atandığı kurumda emsaline ödenen maaşın eşitlendiğinin anlaşılması üzerine fark tazminatı ödenmeyen ve emsali personelin aldığı ücreti alacak olan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen esastan; kısmen ise süre aşımı nedeniyle reddi yolunda Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 23.03.2016 günlü, E:2016/596; K:2016/212 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01.08.2016 tarih ve K:2016/32 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019, 08:11
YORUM EKLE