Faaliyetteki Binaların Denetiminde Arazi Tazminatı

Bakım Onarım İşlerinde Arazi Tazminatı Ödenebilir mi? bakım onarım yapılan binalarda görevli mühendis tekniker arazi tazminatı alabilir mi

Faaliyetteki Binaların Denetiminde Arazi Tazminatı

Bakım Onarım İşlerinde Arazi Tazminatı Ödenebilir mi? bakım onarım yapılan binalarda görevli mühendis tekniker arazi tazminatı alabilir mi

Faaliyetteki  Binaların Denetiminde Arazi Tazminatı

Bakım Onarım İşlerinde Arazi Tazminatı Ödenebilir mi?

Teknik Hizmetler  sınıfında çalışan personellere yapmış oldukları bazı çalışmalar karşılığında arazi tazminatı ödenebilmektedir.Yapılacak olan ödemeye ilişkin düzenleme 657 sayılı kanunda yapılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Taminatlar” başlıklı 152’nci maddesinde; teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebileceği hükmü yer almaktadır.

11.05.2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “C – II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar” başlıklı kısmında;

“…6- II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4’üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,…yeterli olacaktır…” denilmektedir.17.04.2006 tarih ve 2006/10344 nolu “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” Eki II Sayılı Cetvelde de, memurlara ödenecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiş olup, bahse konusu cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6’ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, yapacakları bazı fiili çalışmalar karşılığında ayrıca ek özel hizmet tazminatı ödenmesi düzenlenmiştir. Bu tazminat “arazi tazminatı” olarak da adlandırılmaktadır.

Buna göre, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ilgili maddede gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri  açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmemektedir.Dolayısıyla yapımı tamamlanmış ve faaliyette geçtikten sonra bakım onarım işlerinin kontrolün de görevlendirilenlere arazi tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

2022 yılı arazi tazminat tutarları 

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                          23,50 TL 

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                        22,70   TL                

Bu tazminattan yararlananlardan; 1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. mevzuatinyeri

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 12:20
YORUM EKLE