Emsal Uygulamasında Mezuniyet Tarihi

Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi, üst öğrenimi bitiren memurların emsal uygulaması belirlenirken mezuniyet tarihi hangi tarih alınır

Emsal Uygulamasında Mezuniyet Tarihi

Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi:

1) Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri nolu Devlet Memurları Kanunu. Genel Tebliği)

2)  64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 65)

3)  Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66)

4)  Kadro olmadığı için yükseltildiği dereceden maaş alan, bu dereceden maaş alanlar için öngörülen diğer haklardan da yararlanabileceklerdir.

5)  Öğretim elemanlarının (Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanların) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na göre kendi kurumlarında tespit edilen görev aylıkları ve derece ve kademeleri kazanılmış hak teşkil etmeyip, bu kanun kapsamından çıkmaları halinde eski durumları dikkate alınmaz, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olurlar. (2914 sayılı kanunun 3 ve 4. maddeleri)

6)  Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görevli öğretmenin (Kariyer niteliğinde bir kadroda çalışan personelin) başka sınıflara yapılan ilk atamasının 1 ila 4. derece kadrolara yapılması halinde ilgiliye atamanın yapıldığı tarihte eğitim-öğretim kadrosu ile atandığı GİH sınıfındaki kadrodan hangisinin ek göstergesi daha fazla ise o ek göstergeden faydalandırılır.

Mesela; 15/07/2007 tarihi itibariyle ek göstergesi 1100 olan 4. derecede öğretmen olarak çalışan bir personel ek göstergesi 800 olan 4. derece GİH kadrosunda bir kadroya atanması halinde ek göstergesi yüksek olan EÖH sınıfının ek göstergesinden istifade ettirilir. Aynı kişi (Müktesebi 4/3) daha sonda GİH sınıfından ek göstergesi 1600 olan 2. dereceli bir kadroya atanması halinde ise EÖH sınıfından GİH sınıfına yapılan ilk atamasındaki ek göstergesinden yüksek olan GİH sınıfının 2. derecesinin ek göstergesinden (1600) yararlandırılır. Aynı kişi müktesebi 1. derecenin 1. kademesine geldiğinde ise GİH sınıfının 1. derecesi için öngörülen 2200 ek göstergeden değil, EÖHS için öngörülen 3000 ek göstergeden istifade ettirilir. (657 sayılı Kanunun 43. maddesi (B) bendi ikinci fıkrası, 148 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, Maliye Bakanlığının 3.12.1997/24140 sayılı yazısı)

7)  Er ve erbaş olarak askerliğini uzun süre yapanlardan 3 aya kadar hava değişimi alanların, kısa dönem askere alınanlardan da 45 güne kadar hava değişimi alanların bu süreleri askerlik hizmet süresinden sayılır, bu süreleri aşan hava değişimleri ise askerlik hizmet süresinden sayılmaz.

8)  Emsalin altında kalan askerlik hizmetleri değerlendirilemez. (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3.2.2003 tarihli yazısı)

9)  Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir.

10)  Şu ana kadar çeşitli tarihlerde çıkan af kanunları disiplin kurullarınca verilen kademe ilerlemelerinin durdurulması cezaları kaldırmakta, olumsuz sicil dolayısıyla durdurulan kademe ilerlemelerini ise etkilememektedir

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 15:37
YORUM EKLE