Büyük Proje Tazminatı Kimlere Ödenir, Hangi Projeler Büyük Proje Sayılır?

Büyük Proje Tazminatı Ödemesi  , mimar mühendis kadrolarında bulunanlara proje tazminat ödemesi hakkında merak edilenler

Büyük Proje Tazminatı Kimlere Ödenir, Hangi Projeler Büyük Proje Sayılır?

Büyük Proje Tazminatı Ödemesi  , mimar mühendis kadrolarında bulunanlara proje tazminat ödemesi hakkında merak edilenler

Büyük Proje Tazminatı Kimlere Ödenir, Hangi Projeler Büyük Proje Sayılır?

Büyük Proje Tazminatı Ödemesi 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre maaş alan bazı memurlara, büyük yatırım projelerinde çalıştıkları sürelerde ek tazminat ödenmektedir. Büyük proje tazminatının nasıl hesaplanacağı hususu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde düzenlenmiştir.Büyük proje tazminatı ödemesine ilişkin diğer açıklamalar ise 160 seri nolu Devlet Memurları tebliğinde yapılmıştır.Büyük proje tazminatını kimlerin alacağı ilgili tebliğde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Büyük Proje Tazminatı Kimlere Ödenir?

 II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında; bazı personele belirli şartlara bağlı olarak %20 ve %30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

a) Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

b) Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için %30'u, diğerleri için %20’yi geçmemek üzere kurumlarınca tespit edilecektir.

c) Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

d) Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %l0’unu geçmeyecek ve hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilecektir. 

Büyük Proje Tazminatı Hangi Hallerde Ödenmez 

Büyük proje  ek özel hizmet tazminatı, mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir.

Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir

Büyük Proje Tazminatı Ödenecek Projeler Nasıl Belirlenir?

Kamu kurumlarınca hangi projelerin büyük proje kapsamında değerlendirileceği hususunda genelde tereddütler yaşanmaktadır.Gerek 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” grubunun “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (c) bendinde gerekse Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında herhangi bir ölçü öngörülmediğinden, hangi projelerin “büyük yatırım projesi” sayılacağı kurumlarca belirlenecektir. Daha önceki yıllarda sayıştay başkanlığında temyiz kurulu kararı olarak verilen kararda da hangi projelerin büyük proje olacağı hususunda idarenin takdir yetkisi olduğu bildirilmiştir.Ancak idareler bu belirlemeye yaparlarken projenin parasal büyüklüğünün  toplam yatırım bütçeleri içindeki oransal sınırınıda göz önüne almak zorundadırlar.

Hangi Projelerin Büyük Proje Sayılacağı hususundaki Sayıştay Kararı 

Temyiz Kurulu, Karar Tarihi : 21.6.2004, Tutanak No : 27215

...............1339 sayılı ilâmın 5'inci maddesinde, Genel Sekreter Yardımcısı      ile Fen İşleri Daire Başkanı  ...' a %30 oranında ek özel hizmet tazminatı verilmesi sonucu fazla ödemede bulunulduğugerekçesiyle  ... -liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; gerek Kanunda, gerek Bakanlar Kurulu Kararında bir ölçü getirilmediğinden hangi projelerin "büyük proje" sayılacağı kurumlarca belirlenmektedir. Belediye Bütçesinin yaklaşık %40'ı yatırımlardan oluşmaktadır. Bu yatırımlar da söz konusu kişiler tarafından yürütülmektedir. Asfalt plenti, Katı atık depolama ve imha, Hafif raylı ulaşım ve otobüs terminali v.b gibi büyük projelerimizde söz konusu kişiler tarafından yürütülmektedir, demektedir..............

..............Buna göre, gerek Kanunda, gerek Bakanlar Kurulu Kararında bir ölçü getirilmediğinden, hangi projelerin "büyük proje" sayılacağı kurumların takdirine bırakıldığından ve Büyükşehir Belediye Başkanınca da söz konusu kişilerin "büyük proje" de çalıştıkları için %30 ek tazminat ödenmesi uygun bulunduğundan mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Yukarıda ifade edilen sebeplerle, 1339 sayılı ilâmın 5'inci maddesiyle verilen (x)-liraya ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına, karar verildi.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 15:57
YORUM EKLE