Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Basit bir incelemeyle ortaya çıkmayıp denetim raporu ile ortaya çıkan ödemenin ne kadar süresi istenebilir?

Döner sermaye ek ödeme tutarının fazla ödenmesinde davacının hilesinin ve gerçek dışı beyanının bulunmadığı, hatalı ödemenin basit bir inceleme ile fark edilmeyip, 23/07/2014 tarihli denetim raporu sonucunda ortaya çıkarıldığı, ayrıca davacının kolayca anlayabileceği kadar açık bir hatanın da bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu ödemelerin, 22/12/1973 tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile belirlenen ilkeler uyarınca idari dava açma süresi içerisinde geri istenilmesi mümkün iken, bu süre geçtikten sonra işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/7059

Karar No : 2021/6919

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde …Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, Şubat 2013 - Haziran 2014 tarihleri arasında yersiz ödenen toplam 62.441,68-TL döner sermaye ek ödeme tutarının yasal faiziyle birlikte tahsiline ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onbirinci Dairesinin 22/02/2017 tarih ve E:2016/3605, K:2017/2202 sayılı bozma kararına uyularak, döner sermaye ek ödeme tutarının fazla ödenmesinde davacının hilesinin ve gerçek dışı beyanının bulunmadığı, hatalı ödemenin basit bir inceleme ile fark edilmeyip, 23/07/2014 tarihli denetim raporu sonucunda ortaya çıkarıldığı, ayrıca davacının kolayca anlayabileceği kadar açık bir hatanın da bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu ödemelerin, 22/12/1973 tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile belirlenen ilkeler uyarınca idari dava açma süresi içerisinde geri istenilmesi mümkün iken, bu süre geçtikten sonra işlem tesisinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Usul bakımından; dava konusu işlemin kesin, icrai ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem niteliğinde olmadığı, esas yönünden; yersiz yapılan ödemenin, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince rızaen ödenmesinin talep edilmesi üzerine, davacının itirazının inceleme raporunda belirtilen hususlar çerçevesinde reddine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 22/12/1973 tarihli içtihadın iş bu dava kapsamında uygulanmasına olanak bulunmadığı, söz konusu içtihadın yersiz yapılan bütün ödemelere uygulanmasının, idarelerin sebepsiz zenginleşme hükümlerinden hiçbir zaman yararlanamamalarına sebebiyet vereceği, yapılan ödeme açık hata kapsamında değerlendirilmese dahi bu durumun sebepsiz zenginleşmeye dayanılarak adli yargıda dava konusu yapılabileceği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin kesin ve yürütülebilir nitelikte olduğu, hatalı ödeme yapıldığının basit bir incelemeyle fark edilmeyip, denetim raporu sonucunda ortaya çıkarıldığından, söz konusu ödemenin açık hata kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığı belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki …İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:.. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE