Avon ve Amvay v.b Firmaların Ürünlerini Satan Memurların Durumu

Memurlar Parfüm, hediyelik Eşya v.b Ürün Satışı Yapabilir mi? memurun ek iş olarak ürün satması

Avon ve Amvay v.b Firmaların Ürünlerini Satan Memurların Durumu

Memurlar Parfüm, hediyelik Eşya v.b Ürün Satışı Yapabilir mi? memurun ek iş olarak ürün satması

Avon ve Amvay v.b Firmaların Ürünlerini Satan Memurların Durumu

Memurlar Parfüm, hediyelik Eşya v.b Ürün Satışı Yapabilir mi?

Ülkemizde çoğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar bütçelerine ek gelir sağlayabilmek için çeşitli firmalara ait parfüm,deterjan v.b ürünleri bazı firmalar adına katalog üzerinden pazarlamasını yapmakta ve yapmış oldukları bu satışlar üzerinden belli oranlarda komisyon alarak gelir elde etmektedirler.Yine bilindiği üzere Devlet Memurları Kanununun 28. maddesinde Memurların hangi tür faaliyetlerde bulunarak kazanç elde edebilecekleri bildirilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığına sorulan "Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. soruya Devlet Personel Başkanlığınca 09/04/2010 tarih ve 663 sayılı görüş yazısında bu gibi firmalar adına memurlarca yapılacak satışların 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 28. maddesi kapsamında yasak olduğu bildirilmiştir.

Ayrıca yine aynı görüş yazısında Memurun  Eş veya Çocuğununda bu gibi firmalar vasıtası ile satış yapması halinde yapılan faaliyetin gelir getirici faaliyet olması nedeniyle yapılan bu faaliyetlerden dolayı memurun aile veya çocuk yardımıda alamayacağı yönünde görüş verilmiştir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,” hükmü, “Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme” başlıklı 205 inci maddesinde, “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükmü, “Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller” başlıklı 206 ncı maddesinde ise, “Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Amway Limited Şirketinin web sitesi olan “www.amway.com.tr” adlı sitede söz konusu Şirketin ürünlerinin doğrudan satış adı verilen bir yöntemle satıldığı belirtilmekte ve doğrudan satış yöntemi ise mal ve hizmetlerinin, genellikle tüketicilerin kendi evlerinde veya başkalarının evlerinde, veya sabit perakende satış yerlerinin dışında başka yerlerde, tüketicilerle yüz yüze gelerek doğrudan pazarlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, adı geçen sitede bahsi geçen Şirketin ürünlerinin yalnızca Amway serbest girişimcileri aracılığı ile satıldığı, serbest girişimcilerin kazançlarının son kullanıcılara satılan ürün miktarı ile doğru orantılı olduğu ve satış kār marjı ile satış hacmine bağlı olarak verilen primlerden oluştuğu, Şirket ile işbirliği yapılması durumunda esnek çalışma programı sayesinde serbest girişimcilerin bu işle esas işlerini isterlerse birlikte yürütmelerine imkan verildiği, Amway serbest girişimcilerinin Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmış bağımsız yükleniciler olduğu da belirtilmektedir. Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, -Başkanlığınızda görev yapan personelin Amway Limited Şirketi ile sözleşme yaparak serbest girişimci sıfatıyla söz konusu Şirketin ürünlerini sattığı, ürün satışından kar elde ettiği hususları dikkate alındığında, bahsi geçen Şirket ile sözleşme yapmak suretiyleyürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin kapsamında olduğu, - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre “gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar” için aile yardımı ödeneğinin verilmeyeceğinin belirtilmesi sebebiyle, Devlet memurunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda söz konusu çocuk için aile yardımı ödeneğinin ödenemeyeceği, mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 21:06
YORUM EKLE