Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli tıp kurumu personeli adalet hizmetleri tazminatından faydalanabilir mi?

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan bir personel, adalet hizmetleri tazminatından yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin  işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin (II) Tazminatlar bölümünün (G) bendinde, adalet hizmetleri tazminatının; yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari, askeri yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli personele Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde ödeneceğinin kurala bağlandığı, söz konusu tazminattan hangi kurumlarda çalışan personelin faydalanacağının sayılmak suretiyle açıkça belirlenmiş olması ve Adli Tıp Kurumu personeline ilişkin bir düzenleme bulunmaması sebebiyle davanın reddine karar vermiştir.

Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkmesi kararını onayarak temyiz istemini reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/7954 E. , 2021/6655 K.
"İçtihat Metni"


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/7954
Karar No : 2021/6655


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı


İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Adli Tıp Kurumu ... Grup Başkanlığında veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan davacı tarafından, adalet hizmetleri tazminatından yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13/11/2013 tarihli işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödeme tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin (II) Tazminatlar bölümünün (G) bendinde, adalet hizmetleri tazminatının; yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari, askeri yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli personele Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde ödeneceğinin kurala bağlandığı, söz konusu tazminattan hangi kurumlarda çalışan personelin faydalanacağının sayılmak suretiyle açıkça belirlenmiş olması ve Adli Tıp Kurumu personeline ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, davacının adalet hizmetleri tazminatından yararlanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Tüm yargı organlarının resmi bilirkişisi konumunda olan ve tüm personeli ile sadece yargının hizmetinde bulunan Adli Tıp Kurumu personelinin Kanun metnindeki "görevli personel" kapsamında olduğunun kabulü gerektiği, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olduğu ve bu nedenle Sağlık Bakanlığınca da kendilerine hiçbir şekilde tazminat veya ek ödeme yapılmadığı, bu durumun çalışma barışını zedelediği ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE