2022 yılı yan ödeme kararnamesi yayımlandı

2022 yılı güncel yan ödeme kararnamesi

2022 yılı yan ödeme kararnamesi yayımlandı

2022 yılı güncel yan ödeme kararnamesi

2022 yılı yan ödeme kararnamesi yayımlandı

2022 yılı güncel yan ödeme kararnamesi

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 5756 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2022 yılında da devam edilecektir. 5756 sayılı Kararla getirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. 

-Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulünü düzenleyen 5.. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişklikle kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlanan cetveller, ilgili Bakan tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

- Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğabilecek her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya ve bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye Cumhurbaşkanlığı yetkili kılındı.

-Kararnamenin "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” başlıklı (I) sayılı Cetvelin “(H) Kurumsal Bölüm”üne iki ilave yapıldı. Söz konusu bölümün “Adalet Bakanlığı” kısmının 7 nci sırasına “İcra Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “İcra Başmüdürü,” ibaresi, “Emniyet Genel Müdürlüğü” kısmının 2 numaralı notuna  ise "Ç) Temel Eğitim Kursunu başarıyla bitirerek Bomba İmha ve İnceleme Birimlerinde (Bomba Uzmanı branşında olanlar hariç) görev köpeği ile birlikte fiilen görev yapan Bomba Arama Köpeği İdarecilerine 6.000 puan,” eklendi. 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5756

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2022 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2022 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2022 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlananlar, ilgili Bakan tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına,”

MADDE 3- Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğabilecek her türlü sorunu çözüme bağlamaya,

Uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya,

e) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye,

Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

(2) Birinci fıkrada yer alan hususlara ilişkin talepler il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ilgili bakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına iletilir.”

MADDE 4- Aynı Karara ekli “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” başlıklı (I) sayılı Cetvelin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün:

“Adalet Bakanlığı” kısmının 7 nci sırasına “İcra Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “İcra Başmüdürü,” ibaresi eklenmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğü” kısmının 2 numaralı notuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Ç) Temel Eğitim Kursunu başarıyla bitirerek Bomba İmha ve İnceleme Birimlerinde

(Bomba Uzmanı branşında olanlar hariç) görev köpeği ile birlikte fiilen görev yapan Bomba Arama Köpeği İdarecilerine 6.000 puan,”

MADDE 5- Aynı Karara ekli “Diğer Tazminatlar” başlıklı (III) sayılı Cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“5. İcra Başmüdürü kadrosunda bulunanların tazminatlarına 10’ar,”

MADDE 6- Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 09:32
YORUM EKLE