2022 yılı adliye personeli nöbet ücreti

Adliye personeline 2802 sayılı yasanın 54. maddesi kapsamında verilecek nöbet ücreti

2022 yılı adliye personeli nöbet ücreti

Adliye personeline 2802 sayılı yasanın 54. maddesi kapsamında verilecek nöbet ücreti

2022 yılı adliye personeli nöbet ücreti

Adliye personeline 2802 sayılı yasanın 54. maddesi kapsamında verilecek nöbet ücreti

Bilindiği üzere, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun “Çalışma saatleri” kenar başlıklı 54 üncü maddesinde; “Hâkim ve savcılar, haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunu’ndaki hükümlere tabidirler. Ancak, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâllerde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbet tutarlar. Nöbet gün ve saatleri ile nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumlarına göre Cumhuriyet savcıları için Cumhuriyet başsavcıları, hâkimler için adli yargı adalet komisyonu başkanları tarafından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek esaslara göre tespit edilir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan maddeden, hakim ve savcıların haftalık çalışma süresi ve günlük çalışma saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi tutuldukları ve hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hallerde nöbet tutacakları anlaşılmaktadır.

Bu madde kapsamında hakim ve savcılarla birlikte adliyede görev yapan diğer personele de nöbet görevi verilmektedir. Görevlendirilen personele 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Mezkur maddenin (B) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verileceği hüküm altına alınmıştır

İlgili personele ödenecek ne kadar nöbet ücreti ödeneceği ise 6. dönem toplu sözleşmesinde düzenlenmiştir.Toplu sözleşmenin "Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı Üçüncü Kısmının "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı Birinci Bölümünün "Nöbet ücreti" başlıklı 22. maddesinde;

"2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 54 üncü maddesi çerçevesinde nöbet tutan hakim veya savcılarla birlikte normal mesai saatleri dışında kesintisiz en az 5 saat fiilen çalışanlara, bu şekilde çalıştıkları her gün için 125 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında nöbet ücreti ödenir. Bu kapsamda nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

2802 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi çerçevesinde hakim ve savcılarla birlikte nöbet tutan memurlara normal mesai saatleri dışında kesintisiz ve en az 5 saat çalışanlara, bu şekilde çalıştıkları her gün için 125 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar kadar nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir. Bu madde kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında nöbet tutacaklara ödenecek bir günlük nöbet ücreti brüt  125*0,235445= 29,43-TL'dir. Bu tutardan gelir (%15) ve damga vergisi kestiğimizde ödenecek net tutar 24,79-TL olur. 

 Bu kapsamda nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Ayrıca, bu maddeye göre en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir. Dolayısıyla 2802 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında nöbet tutan personele 2022 yılı ocak temmuz döneminde  için ödenebilecek aylık tutar en fazla 247,90-TL'dir (net tutar)

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 14:30
YORUM EKLE