1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığı hangi kademeden ödenmeli?

Sayıştay 8. Dairesi, 1. dereceli kadroya vekalet eden kişinin vekalet aylığının 1. kademe üzerinden hesaplanmayıp 4. kadem üzerinden hesaplanmasının kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 8
Karar No 238
İlam No 32
Tutanak Tarihi 24.2.2022
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Ek Gösterge ve Vekalet Aylığı

A) …. …….. Müdürü kadrosunda bulunan ….. ….. ile … .. …. …. Müdürü kadrosunda bulunan ……. …’a önceki kadro unvanları olan başkan yardımcısı kadrosuna ilişkin ek gösterge tutarlarının ödenmesi sonucu ……… TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Göstergeler” başlıklı 43’üncü maddesinin (B) bendinde;

“Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre, ek gösterge rakamları, hizmet sınıfları ve görev türleri dikkate alınarak Kanun’a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirlenmekte; ek göstergeler, genel kural gereği ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınmakta olup, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmamaktadır. Genel kuralın istisnası ise yine aynı mevzuat hükmü içinde düzenlenmiş olup, mevcut olayda, ödeme alan kişiler bu istisna kapsamında değildir ve kendilerine, kadro unvanlarına ilişkin ek gösterge rakamlarının ödenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, ……. …. ile ……. …’ın aylıklarının, işgal etmiş oldukları müdür kadrosu için belirlenen ek gösterge puanı (2.200) yerine; daha öncesinde işgal ettikleri ....... başkan yardımcılığı kadrosu için belirlenen ek gösterge puanı (3.000) üzerinden hesaplama yapılarak ödendiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ….… ….. ile ……. …’a hatalı ek gösterge puanı üzerinden hesaplama yapılarak aylık ödenmesi sonucu oluşan ……… TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın …….. TL’sinin …. ……. Müdürü …… …..’dan ……….. tarih ve …….. sayılı tahsilat makbuzunun ekli olduğu ………. tarih ve …. sayılı Muhasebe İşlem Fişi ile, ….. TL’sinin ise ….. Başkan Yardımcısı …. …’dan ……….. tarih ve ………. sayılı tahsilat makbuzunun ekli olduğu ………. tarih ve ….. sayılı Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen toplam ……… TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oybirliğiyle karar verildi.

B) …. ….. … ……. Müdürü kadrosuna vekalet eden …… ….’ya ödenen vekalet aylığının hatalı hesaplanması sonucu …… TL kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86’ncı maddesinde; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği belirtilmiş olup aynı kurumdan atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödeneceği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler” başlıklı 175’inci maddesinde; bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri tutarında aylık verileceği açıklanmıştır. Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, kurum içinden dolu veya boş bir kadroya, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Bu kapsamda vekalet aylığı, vekalet edilen kadronun derecesinin 1’inci kademe aylığının (gösterge + ek gösterge) 1/3’ü olarak verilir.

Yapılan incelemede, 1. dereceli …. ….. … ……. Müdürlüğü kadrosuna vekalet eden …… ….’ya, vekalet ettiği kadro derecesinin 1’inci kademe gösterge rakamı yerine, 4’üncü kademe gösterge rakamının esas alınması suretiyle vekalet aylığı ödendiği, ayrıca, ilgilinin vekalet aylığının, işgal etmiş olduğu müdür kadrosu için belirlenen ek gösterge rakamı (2.200) yerine; (3.000) ek gösterge rakamının ilave edilmesi suretiyle hesaplandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, …… ….’ya ödenen vekalet aylığının hatalı hesaplanması sonucu oluşan …… TL kamu zararının, sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi gerekmekte ise de, söz konusu tutarın ….. …….. Müdürü ……. ….’dan ……… tarih ve ……… sayılı tahsilat makbuzunun ekli olduğu ………. tarih ve ….. sayılı Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen …….. TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 12:02
YORUM EKLE