Verginin özellikleri

vergi devlet tarafından alınır, vergi kamu harcamaları için alınır, vergi karşılıksızdır , vergi kesindir, vergi kanunda konulur, vergi parasal ödemedir,

Verginin özellikleri

Vergilerin özellikleri:

Kamu gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan vergilerin bazı özellikleri vardır. Vergilerin özelliklerini başlıklar halinde saymak gerekirse ;Vergi devlet veya yetkilerini devrettiği kuruluşlar tarafından alınır, Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır ,Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır, Vergi karşılıksızdır, Vergi kesindir, Vergi devletin egemenlik hakkına dayalı olarak salınır, Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır, Vergi parasal bir ödemedir şeklinde sıralanabilir.

Vergi devlet veya yetkilerini devrettiği kuruluşlar tarafından alınır: Vergi Anayasal ilkeler gereği devlet veya yetkisini devrettiği kuruluşlar tarafından alınabilir. Toplumda bunların dışında kurum ve kuruluşların vergi koyma veya toplama yetkisi yoktur.

Vergi kamu harcamalarını finanse etmek için alınır: Vergilerin konulmasının temel amacı kamu harcamalarının finanse edilmesidir. Ancak vergiler bu mali amacın dışında, gelir dağılımı etkilemek ve ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacına da yönelik olabilir.

Vergi gerçek veya tüzel kişilerden alınır: Vergilerin mükellefleri gerçek veya tüzel kişilerdir.

Vergi karşılıksızdır: Vergi devletin sunduğu mal ve hizmetler karşılığında alınmaz. Yukarıda belirtildiği gibi kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerde faydanın bölünmesi mümkün olmadığı için mahrum bırakma ilkesi uygulanamaz. Bu mal ve hizmetler bir kez sunulduğunda tüm toplum tarafından yararlanılır.

Vergi kesindir: Buna göre borçlanmada olduğu gibi belirli bir süre sonra verginin geri ödenmesi mümkün değildir. Vergi ödeyen yükümlü, bir daha verginin geri ödenmesini talep edemez.

Vergi devletin egemenlik hakkına dayalı olarak salınır: Vergi devletin egemenlik hakkına dayalı olarak salınır. Verginin en önemli özelliği zor (cebir) öğesine dayanmasıdır. Bununla birlikte bu zor öğesi vergilerin keyfi salınması anlamına gelmez.

Vergi kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır: Egemenlik hakkına sahip olanların vergileri keyfi olarak uygulamaları Anayasalarda vergiler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır hükmüyle engellenmiştir.

Vergi parasal bir ödemedir: Geçmiş dönemlerde vergiler mal ve hizmetlerle ödenebilmekteydi. Hatta Yol Vergisinde olduğu gibi bireyler bedenleriyle de vergiyi ödeyebiliyorlardı. Ancak günümüzde bu uygulama yer almamaktadır. Vergi, özel kesimden kamu kesimine parasal bir transferdir.

YORUM EKLE