Sayıştay hangi görevleri yerine getirir

sayıştay kanununa göre sayıştayın görevleri nelerdir, genel uygunluk bildirimi kim hazırlar, 6085 sayılı sayıştay kanununa göre sayıştayın görevleri

Sayıştay hangi görevleri yerine getirir

sayıştay kanununa göre sayıştayın görevleri nelerdir, genel uygunluk bildirimi kim hazırlar, 6085 sayılı sayıştay kanununa göre sayıştayın görevleri arasında neler yer alır

Sayıştay hangi görevleri yerine getirir

Sayıştay hangi görevleri yerine getirir 

6085 sayılı kanunla kurulan bir kurumdur. Sayıştayın hangi görevleri yürüteceği 6085 sayılı kanunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sayıştayın görevleri ile alakalı sınavlarda çıkacak olan bir kaç örnek soru ve cevabına aşağıda yer verdik.

Sayıştay kimin adına görev yapar?

6085 sayılı kanunda yer alan hükme göre sayıştay TBMM adına görev yürütmektedir.

Sayıştay hangi kurumları denetler ?

TBMM adına denetim yetkisine sahip olan sayıştay genel yönetim kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarını denetler. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin hangilerinin olduğu 5018 sayılı kamu mali yönetim kanununda açıklanmıştır. İlgili kanunda genel yönetim olarak adlandırılan idarelerden kasıt tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak diyebiliriz.

Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri,

b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 

d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

Sayıştayın görevleri

MADDE 5 – (1) Sayıştay;

a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.

c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

YORUM EKLE