KDK'dan sürekli görev yolluğu ödenirken nelerin esas alınması gerektiğine dair karar

EGM'de görevli bir personel, Edirne ilinde görev yapmakta iken tayininin önce Adıyaman ili merkez ilçesine çıkartıldığını buradan da Adıyaman ili Gölbaşı ilçesine tayin edildiğini ancak ikinci atamadan dolayı kendisine sürekli görev yolluğu ödenmediğini belirterek KDK'ya başvurmuştur. KDK yapılan başvuruyu kabul ederek ilgili personele sürekli görev yolluğu ödenmesi için tavsiyede bulunmuştur.

KDK'nın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekildedir:

"

Sürekli görev yolluğu kapsamında verilen aile masrafı ile yer değiştirme masrafının ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 18/9/2009 tarihli ve 12697 sayılı görüşünde de, sürekli görev yolluğunun bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmekte olduğu, bu itibarla sürekli görev yolluğunun memur ve hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Her ne kadar, başvuranın 2021 yılında harcırah talebi çerçevesinde uygulayıcı birim olan Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat sonuncunda, aynı adreste ikamet edenlerden edinilen bilgiye göre başvuranın adres olarak gösterdiği .......................................... Merkez/ADIYAMAN adresine fiilen taşınmadığı yönünde tutanağa yer verilmiş ve başvuranın bahse konu adrese fiilen evini ve ailesini nakletmediği hususu net olarak tespit edilememiş olmasına rağmen, başvuruya konu olay, başvurana Edirne-Adıyaman arası sürekli görev yolluğu ödenmesinden ziyade, Adıyaman- Gölbaşı arası atamaya ilişkin sürekli görev yolluğu hakkında olup, Edirne-Adıyaman arası sürekli görev yolluğunun başvurana ödendiği, başvuranın sürekli görev yolluğunu hak etmediğine ilişkin ilgili idare tarafından herhangi bir işlem tesis etmediği anlaşıldığından başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine atanmasına ilişkin hak ettiği sürekli görev yolluğunun ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, dosya kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde ilgili idare tarafından göreve başladığı aynı gün farklı bir ilçeye naklen ataması yapılan başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamak amacıyla maddi bir külfeti yüklendiği açık olup ilgili idare tarafından etkin ve verimli bir personel planlamasına uygun olmaksızın Gölbaşı’na atama sürecinin işletildiği göz önünde bulundurulduğunda başvuranın, ilgili mevzuat gereği hak kazandığı harcırah ödemesinden mahrum bırakılmasının hakkaniyet ilkeleri açısından da yerinde olmadığı değerlendirilmektedir."

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN:...................

BAŞVURUYA KONU İDARE : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU : Sürekli görev yolluğu hk.

BAŞVURU TARİHİ : 16/09/2021

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuran, Malatya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olduğunu, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 2016 atama döneminde tayininin Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yapıldığını, 09.08.2016 tarihinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde ilişiğini kestiğini....................................................:Merkez/ADIYAMAN adresine taşındığını, 24.08.2016 tarihinde Adıyaman Nüfus Müdürlüğüne adres kaydı yaptırdığını, 26.08.2016 tarihinde Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığını, aynı gün tayininin Adıyaman Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine tayininin çıktığı söylenerek 26.08.2016 tarihinde tekrardan ilişiği kesilerek aynı tarih olan 26.08.2016 tarihinde Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde göreve başladığını, akabinde .............................................Gölbaşı/ADIYAMAN adresine tekrardan evini

taşıdığını, bu son yapılan yer değişikliği nedeniyle Adıyaman ilinden Gölbaşı ilçesine Harcırah Kanununun ilgili maddesi gereğince tarafına harcırah ödenmediğini, bu yönde yapmış olduğu başvurusunun reddedildiğini belirterek Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine yapılan il içi tayinle ilgili harcırahın tarafına ödenmesini talep etmektedir.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi ve belge talebimize istinaden Emniyet Genel Müdürlüğünün 15/10/2021 tarihli ve sayılı cevabi yazı ve eklerinde özetle,

Başvuranın Edirne Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken 2. Bölge 1. Görev sırası geldiğinden 24.06.2016 tarihli onay ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atamasının yapıldığı, Adıyaman ilinin zorunlu hizmet süresini tamamlaması neticesinde 1. Bölgeye dönüşe tabi olduğundan 01.06.2021 tarihli onay ile Malatya Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atamasının yapıldığı ve halen bu kadroda Polis Memuru rütbesinde görev yaptığı,

6245 sayılı Harcırah Kanununun “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller:” başlıklı 10 uncu maddesi, “Tarifler ” başlıklı 3 üncü maddesi, “Harcırahın sureti tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesi hükümlerine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne naklen atanan ve akabinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden de Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine naklen atanan ve ikametini de Gölbaşı ilçesine taşıdığı anlaşılan ilgili personele, beyanına istinaden Adıyaman-Gölbaşı arası yurtiçi sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, diğer taraftan, atamaya ilişkin makam onaylarında “yolluksuz ” veya "harcırahsız” ibarelerine yer verilse veya ilgilinin harcırahsız atama talebinde bulunduğu belirtilse bile Kanunun öngördüğü ve kişilerin hak ettiği bir ödemenin yapılmasının mümkün olduğu hususunun Hukuk Müşavirliğince bildirildiği,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün 8/10/2021 tarihli yazısında,

Personel Bilgi Sistemi kayıtları ve adı geçen personelin özlük dosyası incelendiğinde;

Adı geçen personelin Edime/Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Personel Nakil Bildiriminde Şahsi ve Aile Yolluğu : Keşan-Adıvaman arası aldığı,

11/07/2016 tarih ve sayılı Valilik Makamı Olur'u ile adı geçenin ADIYAMAN/Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda istihdam edildiği,

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Personel Bilgi Formunda ev adresi belirtmediği,

24/08/2016 tarih ve sayılı Valilik Makamı Olur'u ile ADIYAMAN/Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan istihdamının ADIYAMAN/Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü/Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Atama Türü:Çevirme Atama Sebebi:Hizmet Gereği Harcırah:Hayır şeklinde ataması çevirme yapılmak suretiyle değiştirildiği, atama türü çevirme olduğu için Harcırah:Hayır şeklinde atamasının yapılmış olabileceği,

26/08/2016 tarih ve sayılı Valilik Makamı Olur'u ile "24/08/2016 tarihli istihdamda atama türünün çevirme olarak yapılması Personel Bilgi Sistemine kaydedilmesinde hata vermesinden dolayı adı geçenin aynı birime atama türünün naklen atama türü olarak değiştirilmesi" yönünde onay alındığı,

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

26/08/2016 tarihinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda göreve başlatıldığı,

26/08/2016 tarihinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosundan ilişiğini kesildiği,

26/08/2016 tarihinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü/Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda göreve başlatıldığı,

2016 yılı atama döneminde atamasının Adıyaman'dan Gölbaşı İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine yapılması ile ilgili olarak 21.06.2021 tarihideki dilekçesi ile o tarihte kendisine ödenmeyen veya talepte bulunmadığı Adıyaman-Gölbaşı arası sürekli görev yolluğu talebinin 11/07/2016 tarih ve sayılı Adıyaman Valilik Makam Olur'ları ile Atama Olur'larında "Harcırah: Hayır" şeklinde belirtildiğinden, Sürekli Görev Yolluğunun adı geçene ödenmediği,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden adı geçenin Nüfus Kayıt Örneğinde adres olarak gösterdiği "Sümerevler Mah. Bozbey Cad. No: İç Kapı No: Merkez/Adıyaman" adresine veya çevresine belirtilen tarihlerin öncesinde veya sonrasında evini taşıyıp taşımadığı konusunda gerekli yapılması adli birimlerden talep edilmiş olup, yapılan tetkiklerde; bina sahibinin oğlu olduğunu beyan eden, T.C. Kimlik Nolu . . . ve Kimlik Nolu . . ile yapılan görüşmede, belirtilen binanın 1991 yılında yapıldığını ve belirtilen tarihler arasında veya daha öncesinde isimli birinin ikamet etmediğini, eşyasını taşımadığını beyan ettikleri belirtilmiş olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler ek olarak Kurumumuza gönderilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

128 inci maddesinde, “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmü amirdir.

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yolluk giderleri ve gündelikleri”

başlıklı 177 nci maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.”

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun

“Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinde, “a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını,...

Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilenyerleri,..

Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri,. ifade eder.”

“Harcırah verilecek kimseler” başlığını taşıyan 4 üncü maddesinin 1 inci bendinde, “Bu Kanunda belirtilen hallerde, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara” harcırah verileceği,

“Harcırahın unsurları” başlığını taşıyan 5 inci maddesinde, “Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”,

“Daimi vazife harcırahının mebdei” başlıklı 9 uncu maddesinde, “Daimi vazife harcırahı:...

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; ... itibaren verilir. ”,

“Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 10 uncu maddesinde, “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar... ”

“Hilafı hakikat beyanname verenler” başlıklı 60 ncı maddesinde, “Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin kabulü ve tavsiyede bulunulması yönünde öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, 2016 atama döneminde Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne atamasının yapıldığını, 09.08.2016 tarihinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde ilişiğini kestiğini, ..................................................Merkez/ADIYAMAN adresine taşındığını, 24.08.2016 tarihinde Adıyaman Nüfus Müdürlüğüne adres kaydı yaptırdığını, Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı 26.08.2016 tarihinde tayininin Adıyaman Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine tayininin çıktığı söylenerek 26.08.2016 tarihinde tekrardan ilişiği kesilerek 26.08.2016 tarihinde Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde göreve başladığını, akabinde .............................................. Gölbaşı/ADIYAMAN adresine tekrardan evini taşıdığını, Adıyaman Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine yapılan yer değişikliği nedeniyle tarafına harcırah ödenmediğini belirterek il içi tayinle ilgili yol ve tayin harcırahının tarafına ödenmesini talep etmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunda, harcırahın unsurlarının yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını kapsadığı, sürekli görev yolluğunun, naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere eski memuriyetleri mahallinden itibaren verileceği, yurt içinde daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosya kapsamında sunulan bilgi ve belgelerden, başvuranın Edirne Emniyet Müdürlüğünden Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atamasının yapıldığı, bu atamaya ilişkin sürekli görev yolluğunun ödendiği, göreve başladığı 26/8/2016 tarihinde başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine atandığı, söz konusu atamaya ilişkin Makam onayında “harcırahsız” ibaresi nedeniyle başvurana herhangi bir harcırah ödemesinin yapılmadığı, başvuranın söz konusu iki atama nedeniyle adres değişikliği yaptığı ve bu adresleri ilgili idarelere bildirimde bulunduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince de “harcırahsız” olarak düzenlenen Makam onayına rağmen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde başvuranın Adıyaman-Gölbaşı arası sürekli görev yolluğu ödemesine hak kazandığı ve ödemenin yapılmasının mümkün olduğu görüşünü sunduğu ve başvuranın Adıyaman iline naklen atanması nedeniyle .......................................: Merkez/ADIYAMAN adresine ilişkin adres değişikliği yaptığı, buna ilişkin bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer aldığı, başvuranın aynı adres için kira sözleşme örneği ile aynı daire için doğalgaz aboneliğine ilişkin belge örneğini sunduğu, kira sözleşmesinde başvuranın taşınmaz sahibine teminat olarak 600 TL verdiği hususunun belirtildiği görülmektedir.

Sürekli görev yolluğu kapsamında verilen aile masrafı ile yer değiştirme masrafının ödenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 18/9/2009 tarihli ve 12697 sayılı görüşünde de, sürekli görev yolluğunun bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmekte olduğu, bu itibarla sürekli görev yolluğunun memur ve hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Her ne kadar, başvuranın 2021 yılında harcırah talebi çerçevesinde uygulayıcı birim olan Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat sonuncunda, aynı adreste ikamet edenlerden edinilen bilgiye göre başvuranın adres olarak gösterdiği .......................................... Merkez/ADIYAMAN adresine fiilen taşınmadığı yönünde tutanağa yer verilmiş ve başvuranın bahse konu adrese fiilen evini ve ailesini nakletmediği hususu net olarak tespit edilememiş olmasına rağmen, başvuruya konu olay, başvurana Edirne-Adıyaman arası sürekli görev yolluğu ödenmesinden ziyade, Adıyaman- Gölbaşı arası atamaya ilişkin sürekli görev yolluğu hakkında olup, Edirne-Adıyaman arası sürekli görev yolluğunun başvurana ödendiği, başvuranın sürekli görev yolluğunu hak etmediğine ilişkin ilgili idare tarafından herhangi bir işlem tesis etmediği anlaşıldığından başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine atanmasına ilişkin hak ettiği sürekli görev yolluğunun ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, dosya kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde ilgili idare tarafından göreve başladığı aynı gün farklı bir ilçeye naklen ataması yapılan başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamak amacıyla maddi bir külfeti yüklendiği açık olup ilgili idare tarafından etkin ve verimli bir personel planlamasına uygun olmaksızın Gölbaşı’na atama sürecinin işletildiği göz önünde bulundurulduğunda başvuranın, ilgili mevzuat gereği hak kazandığı harcırah ödemesinden mahrum bırakılmasının hakkaniyet ilkeleri açısından da yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.

Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine atanması nedeniyle hak kazandığı sürekli görev yolluğunun ödenmesi yönünde tavsiyede bulunmak gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; başvuranın hak ettiği sürekli görev yolluğunun ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu, bu yönüyle “kanunlara uygunluk” ilkesi ile başvurana verilen cevaplarda hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uyulmadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkelere uyması beklenmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Adıyaman İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuranın Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine atanması nedeniyle hak kazandığı sürekli görev yolluğunun ödenmesi yönünde EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Bu kararın BAŞVURANA ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine,

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara yönelik cevabın başvurana ve Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmesine

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Editör: TE Bilisim