Kamuya işçi alımında değişiklik yapıldı 

 Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklik sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilecektir. Önceki düzenlemeye göre temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar kura usulünün dışında tutulabilmekteydi.

Yapılan değişiklik sonrasında madde metnine aşağıdaki yer verilmiştir:

Kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi

MADDE 12 - (1) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/8 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi;

a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,

b) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı, olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

(3) (Ek: 3/4/2015-2015/7525 K.) Ancak (çıkarılan ifade: (temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere) kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir.

(4) Kuraya tabi engelli taleplerine eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel engelliler de istemeleri halinde başvurabilir.