5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 35. maddesi uyarınca, kesenek iadesi ve toptan ödeme yapılması ödenecek tutarın hesabı ile emekli aylığı oranının belirlenmesinde dikkate alınan itibari hizmet süresi zammının, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında Danıştay Onbirinci Dairesinin 2016/1904 Esas ve 2016/3932 Karar sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.

"Dava, 5434 sayılı Kanuna tabi olarak Hava Kuvveden Komutanlığında görev yapmakta iken 16.03.2005 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılan davacının, toplam hizmet süresinin 36 yıl 6 ay olduğundan bahisle Anayasa Mahkemesinin iptal kararının kendisine de uygulanarak, 30 yılın üzerindeki hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı tutarın hak kazandığı tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince; davacının var olan ve önceki mevzuat ile elinden alınan hakka, Anayasa Mahkemesinin kararı ile yeniden kavuştuğu, geçmişte elde edemediği bir hakla talep edebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; 30 fiili hizmet yılından fazla hizmet süreleri için emekli aylığının bağlandığı tarihteki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare, Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 07.01.2015 tarihinden önce aylık bağlananlara 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emeldi ikramiyesi ödenmesine kanunen imkan bulunmadığından mahkeme kararının hukuka ayları olduğunu ilen sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 08.05.2008 günlü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5754 sayılı Kanunun 68. maddesiyle eklenen "5434 Sayılı Kanun'a İlişkin Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 4. maddesinin 5. fıkrasında, " Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." kurak, aynı maddenin 8. fıkrasında, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 . maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır." kuralına yer verilmiştir.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 35. maddesinde, itibari hizmet müddetinin, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetine eklenen süre olduğu kuralına yer verilmiş, anılan Kanunun 6270 sayılı Kanunla değişik 89. maddesinin 1. fıkrasında da, hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında içenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığının emekli ikramiyesi olarak verileceği düzenlemesi yer almıştır.

Buna göre, itibari hizmet süresi, emekli ikramiyesine esas hizmet süresine eklenmemekle birlikte, kesenek iadesi ve toptan ödeme yapılması halinde ödenecek tutarın hesabında ve bağlanacak emekli aylığı oranının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya 22 yıl 5 ay 14 gün fiili hizmet süresi; 4 yıl 7 ay 27 gün fiili hizmet süresi zammı; 9 yıl 3 ay 22 gün de itibari hizmet süresi zammı olmak üzere toplam 36 yıl 5 ay 3 gün hizmet süresi dikkate alınarak emekli aylığı bağlandığı; itibari hizmet süresinin emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınacağına ilişkin kural bulunmadığından, fiili hizmet süresi ve fiili hizmet süresi zammı toplamı olan 27 hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesinin emekliye ayrıldığı tarih itibarıyla ödendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, emekli ikramiyesi hesabında itibari hizmet süresi zammının dikkate alınmayacağı ve davacının ikramiye hesabında dikkate alınacak 30 yılın üzerinde fiili hizmeti bulunmadığı hususları gözetilmeksizin, dava konusu işlemin iptali ile tazminat istemine yönelik olarak davanın kabulü yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız