İntibak İşleminde Aşamalar

Daha önce de vurgulandığı üzere 657 sayılı Kanun'un 36/A-12/d madde hükmü gereğince intibak yapılabilmesi için;

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimin bitirilmesi,

Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi,

Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiç bir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

Ayrıca Kanunun 33'üncü maddesinde; "Kadrosuz memur çalıştırılamaz" hükmünün yer alması ve 68/A maddesinde derece yükselmesi yapılabilmesi için "üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" şartının öngörülmesi nedeniyle 36/A-12/d maddesi gereğince intibakı yapılacak personelin görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükseltilebileceği derece için boş bir kadronun bulunması zorunludur. Boş kadro olmaması ve bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademenin bulunması halinde, 45 Seri No'lu Genel Tebliğ'de de belirtildiği üzere yararlanacakları derece ve kademeler, bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir.

ÖRNEK: 1976 yılında ortaokulu bitirip 1978 yılında memuriyete giren personelin 1996 yılında liseyi bitirmesi üzerine intibakı yapıldığında; İlgilinin Durumu: Derece Kademe 1996 yılında 13/3 + (1996-1978= 18 yıl başarılı hizmeti nedeniyle 6 derece) 1996 yılında 7/3 olacaktı.

Emsali: 1976 yılında liseye başlayan ve 1979 yılında mezun olarak memuriyete giren kişi olup durumu; Derece Kademe 1979 yılında 13/3 1982 " 12/ 3 1985 " 11/3 1988 " 10/3 1991 '' 9/3 1994 " 8/3 1996 " 7/2 olacaktır.

Yukarıda belirtildiği üzere; 18 yıllık başarılı hizmet süresinin her yılı bir kademe ve her 3 yılı bir derece hesabıyla liseyi bitirenlerin memuriyete giriş derecesi olan 13. derecenin

3.            kademesine ilave edildiğinde, ilgili 7. derecenin 3. kademesine ulaşmaktadır. Ancak emsali

7.            derecenin 2. kademesinde bulunduğundan ilgili emsalini geçemeyecek, boş kadro olması koşuluyla 7. derecenin 2. kademesine getirilecektir.

2182 sayılı Kanun uyarınca verilen bir derecenin kadro şartı aranmaksızın ve öğrenim durumu itibariyle yükselebilinecek dereceyi aşmamak üzere ayrıca ilave edilmesi gerektiğinden daha evvel anılan Kanun gereğince yararlandığı 1 derece ilave edilerek 6 ncı derecenin 2. kademesine intibakı yapılacaktır.

İlgilinin durumuna uygun 7. dereceli boş kadro bulunmaması halinde, intibak sonucu yararlanabileceği derece ve kademe kadar, bulunduğu derecede (ilerleyebileceği kademe olması koşuluyla) kademe ilerlemesi uygulanacak, 2182 sayılı Kanun uyarınca yararlandığı l derece kadro şartı aranmaksızın ayrıca ilave edilerek, bir üst dereceye intibakı yapılacaktır.